AKIS

System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) w skrócie nazywanym AKIS to sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechniania oraz wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

System AKIS w Polsce składa się z wielu partnerów i tworzą go m.in. administracja publiczna, jednostki naukowe, szkoły, doradztwo rolnicze, związki i organizacje branżowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, w tym dostawcy środków do produkcji rolniczej i usług oraz odbiorcy produktów rolnych i podmioty pośredniczące w ich sprzedaży.

Cel AKIS

Celem AKIS jest stworzenie regionalnego i krajowego systemu wdrażania i upowszechniania innowacji poprzez zwiększenie przepływu wiedzy pomiędzy poszczególnymi jego podmiotami, a także wzmocnienie powiązań miedzy nauką a praktyką. Sprawnie funkcjonujący system wymiany wiedzy i innowacji jest warunkiem przyspieszenia restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Wszystkie elementy i powiązania w sieci AKIS są bardzo istotne, tj. począwszy od nauki prowadzącej badania i proponującej nowe rozwiązania, poprzez system edukacji przygotowujący rolników i osoby pracujące w sektorze rolnictwa, doradztwo rolnicze, które pośredniczy w zakresie współpracy i rozwoju innowacji, kończąc na administracji i dostawcach środków produkcji i usług.

AKIS w Polsce

Istniejąca struktura polskiego AKIS spełnia kryteria podejścia zapewniającego uczestnictwo dużej liczby partnerów (Multi Actor Approach – MAA). Najważniejszym ogniwem wprowadzania innowacji są rolnicy, podejmujący decyzje produkcyjne i inwestycyjne w gospodarstwach rolnych ale również pozostali mieszkańcy, dla których wieś jest miejscem pracy pozarolniczej, zamieszkania i wypoczynku. Ważna jest również rola branżowych organizacji rolniczych, zarówno z poziomu krajowego jak regionalnego. Jak wskazuje doświadczenie są to organizacje zrzeszające najbardziej aktywnych rolników. Często tych rolników cechuje wysoki poziom zaangażowanych środków finansowych w gospodarstwa. Stąd też ich skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań - innowacyjnych, zabezpieczających zrealizowane już inwestycje i wdrażających kolejne.

W Polsce istnieje duża jeszcze przestrzeń do doskonalenia metod i sposobów współpracy oraz poprawy sprawności funkcjonowania AKIS w tym możliwości silniejszego przekierowania działań na rzecz praktyki rolniczej. W ramach tych działań zakłada się wspieranie usług doradczych oraz szkoleń dla rolników, podnoszenie kompetencji kadr doradczych oraz wspieranie współpracy między poszczególnymi partnerami w realizacji innowacyjnych projektów.

Szczególna rola w systemie AKIS przypada doradztwu rolniczemu w tym publicznemu. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) oraz 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) mają na celu aktywizację osób i instytucji, które powinny  być angażowane w proces podnoszenia poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego.