Instytuty badawcze

Instytuty badawcze sektora rolniczego i produkcji żywności to specjalistyczne jednostki naukowe, działające w obszarze rolnictwa, produkcji żywności, rozwoju wsi lub dziedzin pokrewnych. Ich celem jest prowadzenie badań naukowych, opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, analizowanie danych, udzielanie ekspertyz oraz dostarczanie wiedzy i informacji związanych z sektorem rolnym, żywnościowym i rozwojem obszarów wiejskich. Instytucje tego typu wspierają rozwój rolnictwa, hodowli, agrobiznesu, a także podejmują działania mające na celu zrównoważony rozwój wsi, ochronę środowiska naturalnego i efektywne gospodarowanie zasobami rolnymi.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ kontynuuje wieloletnią i efektywną współpracę z Instytutami nadzorowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizując wspólne projekty, działania upowszechnieniowe oraz szkoleniowe skierowane przede wszystkim do rolników i do mieszkańców obszarów wiejskich.

Instytuty odgrywające szczególną rolę w transferze wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych dla rozwoju rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich w Polsce:

wiodący instytut badawczy w dziedzinie uprawy roślin, nawożenia i gleboznawstwa. IUNG-PIB opracowuje nowe technologie rolnicze, wspierając zrównoważone praktyki uprawy oraz ochronę gleb i środowiska rolniczego.

Więcej informacji: http://www.iung.pulawy.pl/

e-mail: iung@iung.pulawy.pl

Jako jedna z największych jednostek naukowych o zasięgu ogólnokrajowym realizuje politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. IZ-PIB skupia się w szczególności na hodowli zwierząt, żywieniu zwierząt, genetyce i biotechnologii. Dzięki badaniom nad doskonaleniem żywienia i selekcji genetycznej, instytut wspiera rozwój innowacyjnych praktyk hodowlanych, poprawiających efektywność produkcji zwierzęcej.

Więcej informacji: http://www.izoo.krakow.pl/

e-mail: sekretariat@iz.edu.pl

IO-PIB jest unikalną jednostką naukową, w której innowacyjne rozwiązania powstają we współpracy z przedsiębiorcami z sektora ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa i zielarstwa. Instytut prowadzi badania naukowe nad nowymi odmianami roślin, technologiami produkcji oraz ochroną roślin, mając na celu rozwój i doskonalenie produkcji roślinnej.

Więcej informacji: http://www.inhort.pl/

e-mail:  io@inhort.pl

Jednostka badawcza specjalizująca się w dziedzinie genetyki roślin i biotechnologii roślin. Instytut prowadzi badania naukowe nad genetycznym ulepszaniem roślin uprawnych, rozwój nowych odmian roślinnych oraz analizę genetyczną i biotechnologiczną.

Więcej informacji: http://www.igr.poznan.pl/

email: office@igr.poznan.pl

instytut prowadząc badania w dziedzinie hodowli roślin i aklimatyzacji roślin. Instytut zajmuje się rozwijaniem nowych odmian roślin odpornych na choroby, szkodniki oraz warunki klimatyczne, a także doskonaleniem technologii uprawy roślin.

Więcej informacji: http://www.ihar.edu.pl/

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

Wiodący polski instytut badawczy w dziedzinie biotechnologii rolniczej i przemysłu spożywczego. Instytut prowadzi innowacyjne badania naukowe oraz opracowuje nowe technologie i produkty mające na celu zwiększenie efektywności produkcji rolnej, poprawę jakości żywności i optymalne wykorzystanie surowców naturalnych. Badania obejmują m.in. modyfikację genetyczną roślin, produkcję bioenergii, bioprzetwarzanie odpadów i innowacyjne technologie produkcji żywności.

Więcej informacji: http://www.ibprs.pl/

e-mail: ibprs@ibprs.pl

Wiodący instytut badawczy w dziedzinie weterynarii w Polsce, któregogłównym celem jest zapewnienie zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego oraz zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt. PIWet-PIB prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe, diagnozuje choroby zwierząt, opracowuje metody diagnostyczne oraz działa na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii weterynaryjnych. Instytut świadczy usługi diagnostyczne dla rolników, weterynarzy oraz organów administracji państwowej, a także bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów nadzoru sanitarnego. PIWet-PIB jest kluczowym partnerem dla sektora weterynaryjnego i odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt i ludzi w Polsce.

Więcej informacji: http://www.piwet.pulawy.pl/

e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl 

Instytut badawczy specjalizujący się w ekonomice rolnictwa i gospodarki żywnościowej, którego działalność skupia się na prowadzeniu badań nad ekonomiką rolnictwa, analizą rynków rolno-spożywczych, polityką rolną oraz zagadnieniami zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Instytut dostarcza wiedzę i analizy niezbędne do podejmowania decyzji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, mających wpływ na rolnictwo, sektor spożywczy i obszary wiejskie.

Więcej informacji: http://www.ierigz.waw.pl/

Instytut badawczy specjalizujący się w ochronie roślin i zwalczaniu szkodników oraz chorób roślin. Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych nad zagrożeniami dla upraw rolnych i roślinności, opracowywanie skutecznych metod i strategii ochrony roślin, oraz świadczenie usług doradczych dla rolników i producentów roślin. Instytut Ochrony Roślin dostarcza również informacji i rekomendacji dotyczących bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, mających minimalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Więcej informacji: http://www.ior.poznan.pl/

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

instytut badawczy specjalizujący się w technologiach i naukach przyrodniczych związanych z produkcją żywności i przemysłem spożywczym. Jego działalność koncentruje się na doskonaleniu procesów produkcji, przechowywania i przetwarzania produktów spożywczych, badaniu jakości żywności oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. ITP-PIB odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiego przemysłu spożywczego, wprowadzając nowoczesne technologie i przyczyniając się do poprawy jakości i konkurencyjności żywności produkowanej w kraju.

Więcej informacji: https://www.itp.edu.pl/

e-mail: mail: itp@itp.edu.pl

Instytut badawczy specjalizujący się w dziedzinie włókiennictwa, materiałów naturalnych i roślin zielarskich. Jego głównym celem jest rozwijanie innowacyjnych technologii w produkcji włókien naturalnych, analiza właściwości i wykorzystanie surowców roślinnych, oraz badania nad zastosowaniem roślin zielarskich w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. IWNiRZ-PIB prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe produkty i dostarcza wiedzę branży włókienniczej oraz przemysłowi związanemu z roślinami zielarskimi, przyczyniając się do rozwoju sektora naturalnych materiałów i zrównoważonego wykorzystania roślin w różnych gałęziach przemysłu.

Więcej informacji: http://www.iwnirz.pl/

e-mail: sekretariat@iwnirz.pl

Wiodący instytut badawczy w dziedzinie rybactwa śródlądowego w Polsce, który prowadzi badania naukowe i opracowuje innowacyjne metody w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania zasobów rybnych w jeziorach, rzekach i stawach. Jego działania mają na celu zrównoważone zarządzanie rybactwem, ochronę bioróżnorodności wodnej oraz wspieranie rozwoju gospodarki rybnej. IRS-PIB dostarcza również wiedzę i doradztwo dla rolników, hodowców ryb, władz publicznych i innych podmiotów związanych z rybactwem, przyczyniając się do rozwoju sektora rybackiego w Polsce.

Więcej informacji: https://www.infish.com.pl/

E-mail: irs@infish.com.pl

Instytut badawczy specjalizujący się w dziedzinie rybactwa morskiego, którego głównym celem jest prowadzenie zaawansowanych badań naukowych dotyczących zasobów rybnych, ekologii morskiej, biologii i hodowli ryb morskich oraz zagadnień związanych z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem mórz i oceanów. MIR-PIB dostarcza istotne informacje i rekomendacje dla sektora rybackiego, władz publicznych i innych zainteresowanych podmiotów, wspierając rozwój odpowiedzialnego rybołówstwa, ochronę bioróżnorodności morskiej i zrównoważony rozwój gospodarki morskiej. Instytut pełni również rolę edukacyjną, organizując szkolenia, warsztaty i konferencje dotyczące rybactwa morskiego i związanych z nim dziedzin.

Więcej informacji: https://mir.gdynia.pl/

E-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl