Plan strategiczny WPR

31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. PS WPR wspiera zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektor przetwórstwa i poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. WPR wspiera zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku; chroniące wodę, glebę i powietrze oraz bioróżnorodność. Sprzyja produkcji i wykorzystaniu zrównoważonej energii. Wzmacnia różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarkę. Poprawia dynamikę rozwoju, zwiększa aktywności zawodową i społeczną mieszkańców terenów wiejskich i osób wykluczonych. W trakcie realizacji planu uwzględniana jest horyzontalna zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Upowszechniane i wdrażane są rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

Główne obszary PS WPR to:

Ikona rolnika sadzącego roślinę DOCHODOWE ROLNICTWO

Konkurencyjność
Innowacyjność, automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja, przetwórstwo, jakość produktów, skracanie łańcucha dostaw, wzrost efektywności czynników produkcji w sposób zrównoważony. Wymiana pokoleniowa, dostęp do ziemi i kapitału. 

Wsparcie dochodów rolniczych
Wsparcie bezpośrednie, wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz rozwój działalności okołorolniczej.

Kooperacja
Współpraca między rolnikami, powiązania z innymi uczestnikami łańcucha żywnościowego.

Zarządzanie ryzykiem
Łagodzenie  skutków wystąpienia ryzyk produkcyjnych i rynkowych. Udoskonalenie i upowszechnienie instrumentów zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Ikona dłoń trzymająca trzy drzewa OCHRONA ŚRODOWISKA I KLIMATU

Reagowanie na zmiany klimatu
Poprawa dostępności wody (różne formy retencji, nawodnienia), zmniejszenie emisji GHG i amoniaku (w zakresie efektywności energetycznej, OZE, produkcji zwierzęcej, nawożenia, agrotechniki) oraz ograniczanie skutków zjawisk klimatycznych, katastrof.  

Ochrona zasobów naturalnych
Woda, gleba, powietrze i bioróżnorodność poprzez stosowanie korzystnych dla środowiska praktyk, inwestycji i wzmocnienie wiedzy.

Budowanie świadomości rolników
Racjonalne wykorzystanie zasobów, ochrona klimatu i bioróżnorodności.

Ikona mleka i jabłka BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ - ZDROWY KONSUMENT

Zrównoważone stosowanie antybiotyków, nawozów i środków ochrony roślin
Promocja oraz wsparcie integrowanej ochrony roślin, podwyższonych standardów produkcji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, antybiotyków, nawozów i dobrostanu zwierząt.

Krajowe pasze
Krajowe zasoby genetyczne roślin.  Technologie produkcji pasz i rozwój rynku. 

Budowanie świadomości konsumentów
Promocja rolnictwa ekologicznego i innych systemów jakości żywności i informowanie o produktach (etykietowanie), o marnowaniu żywności oraz skracanie łańcucha dostaw.

Ikona domu i wiatraka AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA

Aktywizacja społeczna i ekonomiczna mieszkańców
Pomoc w aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, zmarginalizowanych, wykluczonych społecznie.

Inteligentne wsie

Rozwój przedsiębiorczości
Miejsca pracy, rozwój usług na rzecz rolnictwa. Rolnictwo społeczne (turystyka wiejska, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze).

Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich
Indywidualne oczyszczalnie ścieków, system gospodarowania wodami opadowymi, retencja wód opadowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.


Pliki do pobrania