Plan działania KSOW+

Podstawą działania Sieci jest plan działania KSOW+ na lata 2023-2027, który jest realizowany w oparciu o roczne plany operacyjne.

Plan działania KSOW+ określa:

 •     cele i działnia Sieci;
 •     strukturę instytucjonalną i zadania poszczególnych jednostek wsparcia sieci;
 •     rolę partnerów Sieci i sposobów ich włączania w działania Sieci;
 •     zakres i tryb sporządzania sprawozdań z realizacji działań.
 1. Zwiększenie zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron we wdrażanie PS WPR oraz, w stosownych przypadkach, w jego opracowywanie;
   
 2. Wspieranie organów administracji państwa członkowskiego w realizacji PS WPR oraz przejście na model oparty na realizacji celów;
   
 3. Przyczynianie się do podniesienia jakości działań służących wdrażaniu PS WPR;
   
 4. Informowanie ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o WPR i możliwościach finansowania;
   
 5. Sprzyjanie innowacyjności w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieranie wzajemnego uczenia się i włączeniu wszystkich zainteresowanych stron w procesy wymiany i rozwijania wiedzy oraz wspieraniu interakcji między takimi stronami;
   
 6. Przyczynianie się do rozwijania zdolności i prowadzenia działań w zakresie monitorowania i oceny;
   
 7. Rozpowszechnianie rezultatów PS WPR.
 1. Gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacji na temat działań i dobrych praktyk wdrażanych lub wspieranych w ramach PS WPR – działanie służy:
  • upowszechnianiu wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PS WPR skutecznych rozwiązań wspierających rolnictwo i obszary wiejskie;
  • zbieraniu informacji, organizowaniu badań i przeprowadzaniu analiz na temat zmian sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także upowszechnianiu wyników badań, analiz lub ekspertyz, które mają wspierać realizację celów PS WPR.
 2. Rozwijanie kompetencji administracji i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PS WPR – działanie służy:
  • rozwijaniu kompetencji przedstawicieli instytucji uczestniczących w przygotowaniu, zarządzaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, ewaluacji oraz promocji PS WPR;
  • rozwojowi narzędzi wspierających monitorowanie i ocenę wdrażania PS WPR, metod badawczych w tym zakresie oraz współpracy jednostek wsparcia Sieci z instytutami i podmiotami badawczymi w obszarze badań i ewaluacji;
  • wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PS WPR poprzez opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz.
 3. Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się zainteresowanych stron – działanie służy:
  • wsparciu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi stronami, czyli beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami WPR oraz podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
  • budowaniu współpracy oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z sieciami państw członkowskich UE i państw trzecich.
 4. Wspieranie współpracy i budowania sieci kontaktów grup operacyjny EPI i LGD lub podobnych struktur – działanie służy:
  • nawiązywaniu kontaktów pomiędzy poszczególnymi grupami operacyjnymi EPI, poszczególnymi lokalnymi grupami działania lub podobnymi lokalnymi strukturami, a także aktywizowaniu do nawiązywania współpracy, na poziomie międzynarodowym;
  • gromadzeniu i upowszechnianiu informacji o lokalnych grupach działania, grupach operacyjnych EPI, a także o projektach przez nie realizowanych oraz doskonaleniu umiejętności członków lokalnych grup działania i grup operacyjnych EPI.
 5. Rozwijanie powiązań z innymi strategiami lub sieciami kontaktów finansowanymi przez Unię – działanie służy wsparciu budowania powiązań pomiędzy WPR a innymi strategiami, programami i sieciami kontaktów finansowanymi przez Unię Europejską, które mają znaczenie dla rozwoju rolnictwa i poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.
   
 6. Wkład w dalszy rozwój WPR – działanie służy przygotowaniu PS WPR na nowy okres programowania 2028-2035 oraz rozwojowi WPR w przyszłości poprzez przedsięwzięcia mi. in. mające na celu ocenę postępów w osiąganiu założonych celów i wskaźników, analizy, audyty i badania, na podstawie których można wyciągnąć wnioski odnośnie do jakości i stanu wdrażania PS WPR.
   
 7. Udział w działaniach europejskiej sieci WPR – działanie służy budowaniu współpracy z europejską siecią WPR oraz sieciami państw członkowskich, co ma wspierać kreowanie polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na poziomie europejskim oraz upowszechnianie wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk.
   
 8. Informacja i promocja PS WPR – działanie służy rozpowszechnianiu informacji o PS WPR poprzez informowanie ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o możliwościach oferowanych przez PS WPR, w tym o dostępie do środków i zasadach finansowania oraz zapewnieniu właściwej wizualizacji operacji współfinansowanych z PS WPR.