Sieci tematyczne KSOW+

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ realizuje swoje cele również poprzez organizację i funkcjonowanie sieci tematycznych. Wpisują się one w główne założenia działalności KSOW+ w zakresie zwiększenia atencji na kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich zagadnienia, pozwalające podnosić jego konkurencyjności oraz podnosić jakość życia osobistego i zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich.


W ramach KSOW+ w chwili obecnej funkcjonują dwie sieci tematyczne: 


Cel sieci tematycznych 

Głównym celem funkcjonowania sieci tematycznych jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, poprawa jakości wdrażania Planu Strategicznego oraz ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW+ oraz innymi podmiotami aktywnie działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w zakresie tematyki objętej ich działaniem. Celem tych sieci jest również identyfikacja potrzeb i głównych obszarów działania w tematach leżących w ich zakresie. W rezultacie partnerzy działający w ramach sieci tematycznych proponują faktyczne rozwiązania problemów i potrzeb związanych z daną tematyką, poprzez realizację wspólnych projektów, finansowych ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, ale także innych źródeł. Takie dobre praktyki stanowią inspirację do działań pozostałych partnerów.


Wsparcie 

SIR i SGD, będące częścią sieci KSOW+, wspierane są przez Jednostkę Centralną (JC) – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która ma możliwość pomocy przy organizacji i funkcjonowaniu nowych sieci tematycznych, które będą mogły zostać włączone w struktury KSOW+. Wszystkie sieci tematyczne mają służyć realizacji kluczowych założeń PS WPR 2023-2027 ale przede wszystkim odpowiadać na potrzeby i wyzwania konkretnych obszarów związanych z podnoszeniem konkurencyjności rolnictwa i jakości życia na obszarach wiejskich. Zadania SIR i SGD na poziomie województw realizują wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.