Sieć gospodarstw demonstracyjnych

SGD to tematyczna sieć KSOW+, której zadaniem jest usprawnienie transferu wiedzy pomiędzy praktyką rolniczą a światem nauki. Jej celem jest również ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie gospodarstwa rolnego i prowadzonej w nim produkcji rolniczej.

Gospodarstwa demonstracyjne dostępne w ramach sieci, to miejsca, gdzie rolnicy i producenci rolni mogą zdobyć praktyczną wiedzę — zdobywać doświadczenie w zakresie wybranych zagadnień dotyczących procesu produkcji rolniczej, a także przechowywania i przetwarzania surowców rolnych.

Ważną rolę odgrywa w nich możliwość obserwacji rozwiązań, które są aktualnie stosowane w praktyce, wraz z budowaniem świadomości korzyści, które z nich płyną. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mogą "dotknąć" procesu produkcji. Porównać go ze swoimi metodami i dowiedzieć się o nowych, skuteczniejszych rozwiązaniach, które mogą zastosować w swoim gospodarstwie, zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

Standardy i procesy

Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych jest formą upowszechnienia powyżej opisanych inicjatyw. SDG identyfikuje oraz wybiera w każdym województwie gospodarstwa, które mogą pełnić rolę banku praktycznej wiedzy . Wszystkie wybrane gospodarstwa są prezentowane w jednolitej formie na stronie internetowej SGD. Produkcja w gospodarstwach demonstracyjnych w danym województwie zwykle odpowiada specyfice produkcji rolniczej w tym regionie. Odpowiedni dobór gospodarstw zapewniają wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie koordynuje ten proces, dbając także o zapewnienie rolnikom, właścicielom gospodarstw demonstracyjnych i ich doradcom, dostępu do najnowszych informacji.

Cele SGD

Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych ma kilka kluczowych celów:

  • Wzmocnienie transferu wiedzy pomiędzy praktyką i światem nauki, oraz ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie gospodarstwa rolnego.
  • Ułatwienie tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, gospodarstwami demonstracyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami.
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności właścicieli gospodarstw demonstracyjnych,  a w rezultacie — podnoszenie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych.
  • Promocja gospodarstw demonstracyjnych wśród rolników oraz innych zainteresowanych transferem wiedzy w produkcji rolniczej.
  • Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw i ich zorientowania na rynek, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej; w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację.

Usługi Gospodarstw Demonstracyjnych

Gospodarstwa demonstracyjne oferują swoje usługi w wielu formach. Przyjmują grupy rolników i dostosowują programy wizyt do ich zainteresowań. Działania demonstracyjne są zróżnicowane i zależą od specyfiki regionalnej oraz lokalnych uwarunkowań.

Ich zakres tematyczny obejmuje wiele rodzajów produkcji roślinnej i zwierzęcej, działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich, wykorzystanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, oraz stosowanie różnych zabiegów uprawowych. W ramach działań gospodarstw, uwzględnia się także dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych oraz przepisów wynikających z polityki rolnej krajowej i Unii Europejskiej.