Doradztwo rolnicze

System doradztwa rolniczego w Polsce ma charakter publiczno-prywatny i tworzą go: publiczne jednostki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, prywatne firmy doradcze oraz organizacje i związki branżowe rolników. Sprawnie funkcjonujące doradztwo rolnicze, w ramach realizacji swojej misji, ma istotny wpływ na podejmowanie trafnych decyzji przez rolników i ich rodziny. Dzięki temu mogą osiągać swoje cele, przy wykorzystaniu naukowej wiedzy skierowanej na zidentyfikowane problemy i potrzeby, poprzez doradztwo, edukację i informację.

Publiczne doradztwo rolnicze tworzone jest przez 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) wraz z ich oddziałami i powiatowymi zespołami doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Oddziałami w Warszawie, Radomiu, Poznaniu i Krakowie (CDR). Zatrudnieni w tych jednostkach doradcy, specjaliści i eksperci pomagają rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich, poprzez szeroki  wachlarz usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych, ale również upowszechnieniowych.

Dodatkowo CDR  prowadzi szkolenia branżowe dla pracowników ODR, nauczycieli szkół rolniczych, oraz doradców prywatnych.

Zarówno ODR-y jak i CDR są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, podlegającymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,poz.2507 ze zm.)

Realizacja zadań jednostek doradztwa rolniczego finansowana jest z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz ze środków zewnętrznych. Wspomniane środki pochodzą z realizacji odpłatnych usług doradczych oraz projektów mających zewnętrzne źródło finansowania.  Pozwala to na zwiększenie skali ich działalności oraz ich operacyjności, a  także aktywniej włączyć się w transfer wiedzy dostosowany do aktualnych potrzeb środowisk rolniczych i wiejskich.

Rola i zadania doradztwa rolniczego

Zadaniem publicznego doradztwa jest świadczenie usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych i upowszechnieniowych, obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu:

 • poprawę poziomu dochodów rolniczych,
 • podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Wyżej wymienione usługi świadczone są w wielu obszarach tematycznych w tym m.in.:

 • Nowoczesne technologie oraz metody produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Integrowana Produkcja Roślin
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Zrównoważona produkcja zwierzęca
 • Dobre praktyki w produkcji rolniczej

 • Ochrona zasobów naturalnych
 • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego
 • Racjonalna gospodarka wodna w rolnictwie
 • Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych
 • Poprawa bioróżnorodności w systemach rolniczych

 • Żywność wysokiej jakości i krótkie łańcuchy dostaw
 • Nowe i innowacyjne kierunki rozwoju gospodarstw
 • Dodatkowe źródła dochodów gospodarstw rolnych
 • Lokalne inicjatywy społeczne
 • Działalność pozarolnicza

 • Ekonomika gospodarstw
 • Finansowanie działalności rolniczej
 • Wspólne działania rolników
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych