Europejska Sieć WPR

Logo EU CAP Nework

Europejska Sieć WPR (ang. EU CAP Network) to sieć wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy sieciami ds. Wspólnej Polityki Rolnej każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organizacjami i administracją, przedstawicielami sektora rolnictwa, doradcami, naukowcami, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Europejska Sieć WPR została powołana przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2022 r. w Brukseli (zobacz film)  w celu wspierania wdrażania planów strategicznych WPR, wymiany wiedzy i  innowacji oraz oceny i monitorowania WPR. Sieć jest organem doradczym Komisji Europejskiej, w szczególności Dyrekcji Generalnej Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI).

Struktura

Strukturę sieci i jej funkcjonowanie określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1864 z dnia 5 października 2022 r. (otwiera się w nowej karcie). Struktura organizacyjna Europejskiej sieci ds. WPR opiera się na:

  • Zgromadzeniu - nadrzędnym organie, który zapewnia strategiczne wytyczne dla działań związanych z tworzeniem sieci kontaktów, w skład którego wchodzą instytucje zarządzające i agencje płatnicze odpowiedzialne za krajowe plany strategiczne WPR; Krajowe sieci WPR; Lokalne Grupy Działania LEADER; podmioty doradcze dla rolników; instytuty badawcze prowadzące działalność innowacyjną związaną z projektami prowadzonymi przez grupy operacyjne EPI; europejskie organizacje pozarządowe działające w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu całej UE; organizacje reprezentujące władze regionalne lub lokalne działające w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na poziomie UE.
  • Komitecie sterującym -  organie operacyjnym i koordynacyjnym, który zapewnia spójność działań sieci i wzajemne uzupełnianie się, składający się z przedstawicieli Zgromadzenia i jego podgrup.

Działania

Dzięki tworzeniu sieci kontaktów Europejska Sieć WPR pomaga stymulować wszystkie aspekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i kierować nimi poprzez:

  • zaangażowanie osób zainteresowanych rolnictwem, leśnictwem i obszarami wiejskimi w całej Unii Europejskiej;
  • zapewnienie możliwości tworzenia i wymiany pomiędzy europejskimi sieciami kontaktów partnerskich;

Działania Sieci realizowane są poprzez trzy wyspecjalizowane działy:

  • Punkt kontaktowy ds. wdrażania WPR - wspiera i koordynuje działania służące tworzeniu sieci kontaktów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem planów strategicznych WPR.
  • Punkt wsparcia wymiany wiedzy i innowacji  - jego rolą jest ułatwianie komunikacji i współpracy między podmiotami zainteresowanymi dzieleniem się wiedzą i innowacyjnymi pomysłami na rzecz zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.
  • Europejski punkt informacyjny ds. ewaluacji WPR - zapewnienia skuteczność ewaluacji WPR poprzez szczególne wspieranie instytucji zarządzających, krajowych sieci WPR, agencji płatniczych i Komisji Europejskiej w zakresie szeregu powiązanych potrzeb, od przeprowadzania oceny ex ante i ex post planu strategicznego WPR po ocenę szczegółowych celów i rodzajów interwencji.

W ramach Europejskiej Sieci WPR funkcjonują także trzy podgrupy, które koncentrują się na pracach tematycznych w zakresie:

  • LEADER i rozwój terytorialny;
  • Innowacje i wymiana wiedzy;
  • Realizacja planu strategicznego WPR.

Więcej informacji o Europejskiej Sieci WPR, w tym m.in. bieżące informacje, zaproszenia na międzynarodowe wydarzenia, inspirujące pomysły udostępnione są na stronie internetowej Sieci (strona dostępna w języku angielaskim, niemieckim i francuskim).