Komitet Sterujący ds. KSOW+

Komitet sterujący ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW+.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, nauki, doradztwa rolniczego, partnerów KSOW+, organizacji pozarządowych, w tym organizacji społecznych i branżowych funkcjonujących w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

 • przewodniczący – dyrektor komórki organizacyjnej w MRiRW, wł. ws. pomocy technicznej (KSOW+),
 • zastępca przewodniczącego – za-ca dyrektora komórki organizacyjnej w MRiRW wł. ws. pomocy technicznej (KSOW+),
 • przedstawiciel komórki organizacyjnej w MRiRW wł. ws. koordynacji wykonywania zadań IZ dla PS WPR na lata 2023–2027,
 • przedstawiciel komórki organizacyjnej w MRiRW wł. ws. płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
 • przedstawiciel komórki organizacyjnej w MRiRW wł. ws. regulacji rynków rolnych w ramach WPR i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • przedstawiciel komórki organizacyjnej w MRiRW wł. ws. innowacji,
 • przedstawiciel komórki organizacyjnej w MRiRW wł. ws. oświaty rolniczej,
 • przedstawiciel CDR w Brwinowie,
 • przedstawiciel JC KSOW+,
 • przedstawiciel szkoły rolniczej prowadzonej i nadzorowanej przez Ministra,
 • przedstawiciel Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk;,
 • trzech przedstawicieli SW wskazanych przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dwóch przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego wskazanych przez CDR w Brwinowie,
 • przedstawiciel ARiMR,
 • przedstawiciel uczelni wyższych wskazany przez Konferencję Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych,
 • przedstawiciel samorządu gminnego lub powiatowego wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • przedstawiciel państwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez Ministra, wskazany przez komórkę organizacyjną w Ministerstwie właściwą w sprawach nadzoru nad instytutami badawczymi,
 • przedstawiciel Rady Młodych Rolników przy Ministrze,
 • przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 • przedstawiciel Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD,
 • przedstawiciel Instytutu Gospodarki Rolnej,
 • przedstawiciel Rady Kobiet w rolnictwie,
 • przedstawiciel branżowych związków wskazany przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych,
 • przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
 • przedstawiciel organizacji działających na rzecz środowiska i klimatu wskazany przez Koalicję Żywa Ziemia;
 • przedstawiciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
 • przedstawiciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju wsi, innych niż wymienione wyżej, wskazany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Zadania KS KSOW+

 • przedstawianie Ministrowi propozycji kierunków tematycznych działania KSOW+, które miałyby być realizowane w drodze operacji ujętych w planie operacyjnym;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Sieci, składanych przez jednostkę centralną;
 • wydawanie rekomendacji dotyczących realizacji zadań KSOW+ na podstawie sprawozdań z działalności Sieci;
 •  umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń między jednostkami wsparcia Sieci, partnerami KSOW+ i innymi podmiotami aktywnie działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

I posiedzenie komitetu sterującego do spraw KSOW+

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+) odbyło się 23 listopada 2023 roku. Spotkanie, pod przewodnictwem Justyny Adamskiej, dyrektorki Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skupiło się na przedstawieniu i omówieniu strategicznych celów oraz planów działania KSOW+ w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Notatka ze spotkania.

Dokumenty


II posiedzenie komitetu sterującego do spraw KSOW+

Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW+) odbyło się 4 czerwca 2024 roku. Spotkanie, pod przewodnictwem Justyny Adamskiej, dyrektorki Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczyło:

 • kierunków tematycznych do realizacji w ramach planu operacyjnego na rok 2025 (PO 2025), zgłoszonych przez jednostki wsparcia sieci (JWS)
 • oraz grup tematycznych powoływanych przez JWS. Notatka ze spotkania.

Dokumenty