WPR 2023-2027

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) opiera się na dziesięciu kluczowych celach. Dotyczą one spraw społecznych, środowiskowych i gospodarczych i stanowią podstawę opracowywania przez kraje UE planów strategicznych WPR. 

Dziesięć kluczowych celów WPR

W 2017 r. rolnicy zarabiali przeciętnie prawie połowę kwoty, którą można było zarobić
w innych zawodach – to wzrost z jednej trzeciej dziesięć lat temu.

Główny cel: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej UE w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia zrównoważoności ekonomicznej produkcji rolnej. Więcej informacji publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Presja na bazę zasobów rolnych w UE rośnie ze względu na rosnący popyt na żywność i popyt przemysłowy,
co z kolei wynika ze zmian demograficznych i zmian w dochodach ludności.

Główny cel: zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Rolnictwo charakteryzuje się stałym i niskim udziałem w wartości dodanej łańcucha wartości
w związku z wysokimi kosztami nakładów, wahaniami w produkcji i włączeniem nowych usług.

Główny cel: poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, przez wzmocnienie pozycji rolników za pomocą między innymi takich środków jak zacieśnienie współpracy między rolnikami, zwiększenie przejrzystości rynku i zapewnienie skutecznych mechanizmów zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Rolnictwo w UE ma odegrać ważną rolę w realizacji zobowiązań porozumienia paryskiego i strategii UE
dotyczących zrównoważonego rozwoju i biogospodarki — ma pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Główny cel: przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie sekwestracji dwutlenku węgla, a także promowanie zrównoważonej energii. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Gleby rolne w UE zawierają ekwiwalent 51 mld ton dwutlenku węgla,
czyli znacznie więcej niż gazy cieplarniane emitowane co rok do atmosfery przez kraje UE.

Główny cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze, w tym poprzez ograniczanie uzależnienia od środków chemicznych. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Działalność rolnicza zależy w dużym stopniu od różnorodności biologicznej,
a równocześnie odgrywa ona ważną rolę w ochronie siedlisk i gatunków zależnych od gruntów rolnych.

Główny cel: przyczynianie się do powstrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


W dobrze prosperującym sektorze rolnym niezbędni są wykwalifikowani i innowacyjni młodzi rolnicy,
którzy zareagują na potrzeby społeczne – od wysokiej jakości żywności po środowiskowe dobra publiczne.

Główny cel: przyciąganie i wspieranie młodych rolników i nowych rolników oraz ułatwianie rozwoju zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Więcej informacji w (publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


WPR odgrywa ważną rolę w łagodzeniu niektórych problemów związanych z bezrobociem i ubóstwem na obszarach wiejskich.
Niedawne badanie Banku Światowego wykazało jego pozytywną rolę w ograniczaniu ubóstwa.

Główny cel: promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, równouprawnienia płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, a także biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Łączna sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwdrobnoustrojowych w 25 krajach europejskich
spadła w latach 2011–2018 o ponad 35 procent.

Główny cel: poprawa reagowania rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym w zakresie żywności wysokiej jakości, bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i produkowanej w zrównoważony sposób, oraz w zakresie zmniejszenia marnowania żywności, zwiększenia dobrostanu zwierząt i zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).


Wsparcie na rzecz doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy i innowacji
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia inteligentnego i zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Główny cel: modernizacja rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez sprzyjanie rozwojowi wiedzy, innowacji i cyfryzacji oraz ich upowszechnianie, a także zachęcanie rolników do ich wykorzystywania – dzięki lepszemu dostępowi do badań, innowacji, wymiany wiedzy i odpowiednich szkoleń. Więcej informacji w publikacji EU CAP Network (w języku angielskim).