Deklaracja dostępności portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+

Centrum Doradztwa Rolniczego zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-07-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  •     W przypadku niektórych plików brakuje informacji o formacie pobieranych plików oraz ich rozmiarze.
  •     Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia) mają dodany tekst alternatywny lub opis treści.
  •     Niektóre linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
  •     Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji dostępności.

Data sporządzenia deklaracji: 2023-07-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mariuszem Rutkowskim pod adresem mailowym m.rutkowski@cdr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 274 23 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

    imię i nazwisko,
    dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
    dokładny adres strony internetowej, na której znajduje się niedostępny element lub treść,
    opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, zostaniesz niezwłocznie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz kiedy realizacja Twojego żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wyżej opisanej procedury istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna do budynków Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wszystkich oddziałów dostępna jest na stronie CDR https://cdr.gov.pl/o-nas/deklaracja-dostepnosci.