O KSOW+

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ (KSOW+)  to partnerska sieć wymiany informacji i współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym pomiędzy organizacjami i administracją, przedstawicielami sektora rolnictwa, doradcami, naukowcami, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa, w tym podnoszeniu jego konkurencyjności i poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.

KSOW+ jest kontynuacją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) działającej od 2009 roku, Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) działającej od 2015 roku i Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych (SGD), która funkcjonuje od 2015 roku. Zapewnia to ciągłość funkcjonowania oraz wykorzystanie zbudowanego dotychczas potencjału w zakresie doświadczenia, wiedzy i współpracy.

Kolorowe trójkąty połączone strzałkami pokazujące połączenie trzech sieci opisanych powyżej w KSOW+

KSOW+ ma charakter otwarty – partnerami sieci mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich: w szczególności instytucje publiczne, podmioty gospodarcze i społeczne, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, osoby fizyczne (np. rolnicy), a także inne sieci, pod warunkiem, że wyrażą wolę aktywnej współpracy z KSOW+, m.in. rejestrując się w bazie partnerów KSOW+.

Wspiera 

  • Wdrażanie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, w tym poprzez działania informacyjne i promocyjne
  • Wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz wzajemne uczenie się między podmiotami zaangażowanymi w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
  •  Ludzi i organizacje w działaniach na rzecz podnoszenia konkurencyjności rolnictwa, wiejskich społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich
  • Partnerów we wspólnych działaniach
  • Lokalne Grupy Działania, Grupy Operacyjne EPI oraz inne inicjatywy terytorialne
  • Tworzenie sieci kontaktów i nawiązywanie współpracy w celu realizacji wspólnych działań
  • System wiedzy i innowacji (AKIS)

Promuje

  • Projekty, inicjatywy i skuteczne rozwiązania służące rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich (tzw. dobre praktyki);
  • Innowacyjne rozwiązania wprowadzone do praktyki i inspirujące pomysły wpływające na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Informuje 

  • O polityce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich