Horyzont Europa

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat jego trwania (2021 – 2027), na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania, przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Dla kogo?

Program ten skierowany jest do jeszcze szerszego grona odbiorców, niż poprzednie jego edycje. W działania prowadzone w ramach programu mogą angażować się przede wszystkim organizacje naukowobadawcze, ale również samorządy i organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy ze wszystkich branż i na każdym etapie działania – od start-upów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy technologicznie.

Cel programu

Celem programu Horyzont Europa jest zapewnienie wsparcia naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia ekologicznej i zdrowej przyszłości Europy. Program będzie stymulować, za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), rozwój badań naukowych, tak by umożliwić naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) - naukową służbę Komisji Europejskiej.

Aktualnie w programie Horyzont Europa realizowane są 1 354 projekty, w których udział bierze 6 156 uczestników ze 118 krajów. Z Polski 145 beneficjentów uczestniczy w 189 projektach, z czego 17 z nich koordynuje. Polska pozyskała również 11 prestiżowych grantów ERC z dofinansowaniem 15,89 mln euro, co stanowi 2,74% budżetu UE przeznaczonego na ten obszar.

Polski Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa

Za koordynację wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa na terenie Polski odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK), zlokalizowany w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem KPK jest, między innymi, informowanie o aktualnościach i konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów i konferencji, przygotowywanie analiz statystycznych oraz publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów, KPK oferuje pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów.