Grupy Operacyjne EPI

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 niesie ze sobą wiele nowych wyzwań dla rolnictwa i obszarów wiejskich, których rozwój powinien opierać się na efektywnym transferze wiedzy, dobrych praktykach oraz innowacyjnych rozwiązaniach. Rozwój odpornego, nastawionego rynkowo, a jednocześnie przyjaznego środowisku rolnictwa jest w interesie zarówno samych rolników, jak i konsumentów, a także całego ekosystemu żywnościowego. Zapewnia bowiem nie tylko bezpieczną żywność wysokiej jakości, ale również pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne i mityguje zmiany klimatyczne.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy i inne podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji w tych sektorach,  otrzymali możliwość wsparcia finansowego w ramach działania M16 „Współpraca”. Działanie dotyczy wspierania, tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które w ramach działalności realizują projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

W ramach działania wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających przede wszystkim rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup Operacyjnych EPI mogły być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w tym, samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp.

Łącznie  do  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1 112 wniosków o  przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania. Umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych oraz projektów mających na celu skrócenie łańcucha dostaw żywności zostały zawarte z 433 Grupami Operacyjnymi.

Dotychczasowe efekty projektów wdrażanych przez Grupy Operacyjne EPI udowodniły, że dzięki innowacjom wdrażanych w modelu wielopodmiotowym, rolnicy, którzy podejmują ryzyko inwestycji w takie rozwiązania, mogą podnieść konkurencyjność swojej produkcji, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach europejskich i światowych, a także włączyć się w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Sprawdź bazę polskich Grup Operacyjnych EPI

Dalsze wspracie dla Grup Operacyjnych EPI

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027 oferuje polskim rolnikom, poza dobrze już znanymi mechanizmami finansowania swojej działalności oraz inwestycji rozwojowych, możliwość korzystania ze wsparcia w ramach Interwencji 13.5. „Współpraca Grup Operacyjnych EPI”, w której przewidziano alokację na poziomie 168 950 000,00 EURO.

Dzięki tej interwencji możliwe jest finansowanie tworzenia Grup Operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (GO EPI) oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów będących działalnością tych grup, z priorytetowym uwzględnieniem potrzeb rolników, łączące różnych partnerów dysponujących właściwą wiedzą z wzajemnie uzupełniających się dziedzin oraz oparte na interaktywnym  i adaptacyjnym modelu innowacji.

Realizacja interwencji przyczyni się do intensyfikacji zastosowania innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów będą służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie tylko pojedynczym podmiotom, również z możliwością ich multiplikacji w innych gałęziach gospodarki. Zaangażowanie naukowców w wypracowaniu praktycznych i innowacyjnych rozwiązań, zidentyfikowanych problemów, wzmocni powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym i utrwali wielosektorowy model współpracy w zakresie transferu wiedzy i wdrażania innowacji.