|

Nowy sposób rozliczeń finansowych w Horyzont Europa i Euratom

Począwszy od 1 maja 2024 Komisja Europejska umożliwi nowy sposób rozliczeń finansowych w odniesieniu do wszystkich działań w ramach programów Horyzont Europa oraz Euratom – za pomocą jednostkowych kosztów osobowych (unit costs).


Korzystanie przez beneficjentów obu ww. programów z jednostkowych kosztów osobowych zapewni prostszy i mniej podatny na błędy sposób deklarowania kosztów osób uczestniczących w projektach. System polegać będzie na ustalaniu z góry z beneficjentem jednej stawki dziennej dla personelu i dotyczyć będzie całego personelu finansowanego z projektu.

Celem zmian jest wyeliminowanie błędów w stawkach dziennych oraz poinformowanie beneficjenta z wyprzedzeniem na temat wysokości wynagrodzenia za przepracowany dzień. Znacznie prostsze stanie się również raportowanie, gdyż będzie się ograniczało do liczby przepracowanych dni. Ewentualne audyty również będą prostsze.

Wykorzystanie kosztów jednostkowych będzie możliwe po zatwierdzeniu wniosku o zwrot kosztów złożony przez beneficjenta po 1 maja 2024 r.

Korzystanie z tej formy rozliczeń jest opcjonalne. Beneficjenci mogą spróbować realizacji projektu w takiej formule i jeśli napotkają trudności, będą mogli powrócić do stosowania rzeczywistych kosztów personelu.

W celu sprawnego przejścia na system unit costs, beneficjenci mogą skorzystać przy obliczaniu orientacyjnej stawki  dziennej dla swojej organizacji za pomocą Kreatora Jednostkowych Kosztów Osobowych, dostępnego w dedykowanej zakładce po lewej stronie – otwórz.

Nowe narzędzie – Kreator Jednostkowych Kosztów Osobowych

Skorzystanie z tego narzędzia nie zobowiązuje w żaden sposób do korzystania z jednostkowych kosztów personelu. Kreator wykorzystuje wprowadzone dane i na tej podstawie wylicza stawkę dzienną dla danej organizacji.

Korzystając z kreatora, Komisja Europejska prosi o pozostawienie swojego komentarza i podzielenie się opinią na temat wykorzystania jednostkowych kosztów osobowych.

Jeśli chcesz używać kosztów jednostkowych personelu (unit costs) w rozliczeniu swoich grantów, postępuj zgodnie z instrukcjami w zakładce Wskazówki.


Więcej informacji:

DECISION authorising the use of unit costs for personnel costs for actions under the Horizon Europe and Euratom Programmes

Personal Units Costs


Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE