|

VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR za nami!

Tworzenie sieci kontaktów i budowanie relacji między partnerami, które ułatwiają realizację wspólnych przedsięwzięć są kluczowe w obecnych czasach, aby takie projekty zakończyły się sukcesem. W szczególności jeśli te przedsięwzięcia dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, przetwórstwie i produkcji żywności czy gospodarce leśnej, a także są realizowane w podejściu multi-actor approach.

Właśnie takie działanie było celem szóstej edycji wydarzenia organizowanego w ramach SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Dwudniowa konferencja "VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR”, która odbyła się 25-26 czerwca 2024 r. we Wrocławiu, zgromadziła blisko 120 uczestników.


Konferencję otworzył pan dr inż. Aleksander Bomberski — Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, krajowy broker innowacji. Witając uczestników podkreślił, że ostatnie lata działalności SIR oraz grup operacyjnych EPI naznaczone są pasmem wielu sukcesów i pozytywnych efektów wdrażania wspólnych projektów. Podejście wieloaktorowe, którego wszyscy się uczyliśmy, stało się stymulantem do zwiększonej aktywności partnerów SIR, w tym rolników, jednostek naukowych, doradców, ale także innych podmiotów na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność rolnictwa.

Kierunki tematyczne KSOW+

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się prelekcją na temat kierunków tematycznych sieci KSOW+ w roku 2025, przedstawioną przez panią Darię Mularczyk-Mędzę – kierowniczkę Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Pani Daria omówiła główne założenia i cele powstałej sieci KSOW+, jej umiejscowienie w Planie Strategicznym WPR 2023-2027, a także  zadania oraz formy ich realizacji. Podkreśliła również, że Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) będzie funkcjonowała w ramach struktury KSOW+ w obszarze innowacji. Na koniec swojego wystąpienia zachęciła uczestników do rejestracji  jako partner KSOW+.

Kierunki tematyczne KSOW+ na 2025 r.  – pobierz prezentację


Jakie kierunki tematyczne KSOW+ pomogą podnieść konkurencyjność i rentowność polskiego rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich? Które obszary w szczególności wymagają wsparcia przez KSOW+?

O tym uczestnicy mieli możliwość dyskutowania podczas przeprowadzonych sesji stolikowych z przedstawicielami CDR i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Partnerzy SIR aktywnie przedstawiali swoje propozycje i uwagi dotyczące partnerstwa w ramach KSOW+ oraz realizacji wspólnych projektów partnerskich. Podkreślali również celowość podziału tematyki KSOW+ na kwestie ogólnokrajowe jak i regionalne.

Wsparcie w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Kolejne wystąpienie odbyło się formacie zdalnym. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pan Bogdan Pomianek — Zastępca Dyrektora Departamentu WPR oraz pani Agata Kiecok Naczelnik Wydziału Działań Środowiskowych, omówili główne interwencje uwzględnione w finansowaniu w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, zawierające w sobie komponenty innowacyjności. Przedstawione zostały w sposób szczegółowy włącznie z kryteriami dostępu oraz warunkami przyznania pomocy interwencje:

  • I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (wszystkie obszary),
  • I. 10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej,
  • I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu,
  • I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi,
  • I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń.

Prezentujący podkreślali aby na bieżąco śledzić strony internetowe ARiMR i Ministerstwa w zakresie harmonogramu naborów oraz szczegółowych wytycznych przyznawania wsparcia.

Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 – pobierz prezentację

Na koniec pierwszego dnia konferencji pan Aleksander Bomberski omówił kwestie wsparcia finansowego dla grup operacyjnych EPI w ramach Interwencji  13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. W swoim wystąpieniu pan Aleksander podkreślił, że nie ma jeszcze ustaleń co do szczegółowych wytycznych i kryteriów przyznawania wsparcia, a także w zakresie wysokości i intensywności pomocy. Prowadzone są konsultacje wewnętrzne i na pewno będą wykorzystane wszystkie informacje zwrotne i doświadczenia obecnych członków grup operacyjnych (GO). Warte podkreślenia jest to, że operacje mają przyczyniać się do rozwiązywania problemów i podnoszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa i produkcji żywności.

Inne źródła finansowania innowacji w sektorze rolno-spożywczym

Wsparcie technologicznych firm MŚP z branży rolno-spożywczej w rozwoju ich produktów i rozwiązań produktowych, procesowych w oparciu o nowe technologie m.in. zakresu sztucznej inteligencji i robotyki oraz ich walidacji w rzeczywistych warunkach i na rzeczywistych obiektach omówił pan Michał Błaszczak z PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe). Aby wspierać zrównoważoną i wydajną produkcję żywności, AgrifoodTEF zapewnia innowatorom narzędzia walidacyjne potrzebne do wypełnienia luki między ich pomysłami a udanymi produktami rynkowymi. Powyższe wsparcie może być traktowane jako wejście w kolejny poziom dojrzałości technologicznej rozwiązań wypracowanych w ramach projektów GO EPI.

Europejskie ośrodki testowania i eksperymentowania na rzecz innowacji  w sektorze rolno-spożywczym – pobierz prezentację


O możliwościach wdrażania i testowania innowacyjnych rozwiązań rolniczych w ramach programu Horyzont Europa i otwartych konkursach opowiedziała pani dr Adrianna Pawlik z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Prelegentka podkreśliła, że finansowanie i współpraca w ramach Horyzont Europa dają całkowicie nowe i wielowymiarowe możliwości rozwoju innowacyjnych rozwiązań sektora rolniczego, leśnego czy przemysłu spożywczego, przede wszystkim z uwzględnieniem aspektów ograniczania wpływu środowiskowego, biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego.

Horyzont Europa dla zielonych innowacji – pobierz prezentację


Misja Gleba to jedno z najważniejszych działań w zakresie odtworzenia potencjału glebowego i bioróżnorodność glebowej jakie podjęła Unia Europejska. Pan Mateusz Ciasnocha - rolnik (Ciasnocha Family Farms), Prezes Zarządu European Carbon Farmers i członek Rady Doradczej Europejska Misja Glebowa, opowiedział o celach działania oraz roli jaką w nich mają pełnić żywe laboratoria (Living Labs) i projekty badawcze (lighthouse) w przechodzeniu na zdrowe gleby do 2030 roku. Na koniec pan Mateusz zaprosił wszystkich do podpisania Manifestu Europejskiej Misji Glebowej.

Europejska Misja Glebowa - pobierz prezentację


Ostatnim punktem konferencji była prezentacja projektów realizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach programu Horyzont Europa. CDR jest jednym z najbardziej aktywnych partnerów w ramach tych projektów, a zakres ich działań obejmuje zarówno transfer wiedzy i innowacji w ramach AKIS, zmniejszanie wpływu środowiskowego oraz poprawę efektywności ekonomicznej gospodarstw. O tym wszystkim opowiadali pan Leszek Żukowski i brokerka innowacji pani Anna Gołdys z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

Projekty CDR Horyzont 2020 i Horyzont Europa cz. 1 - pobierz prezentację

Projekty CDR Horyzont 2020 i Horyzont Europa cz. 2 - pobierz prezentację