|

Zgłoś się do EU Organic Awards!

Unijny plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjęty w marcu 2021 r. zakłada, że w trosce o rozwój produkcji ekologicznej należy między innymi zwiększyć świadomość społeczną na temat jej cech i korzyści z niej płynących. Jednym z zadań mogących się do tego przyczynić, są nagrody EU Organic Awards. Nabór do tegorocznej, trzeciej edycji, rusza 4 marca 2024 roku.

Inicjatywa jest organizowana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Ogólne wprowadzenie


Kategorie i nagrody

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 różnych kategoriach.

 • Kategoria 1: Najlepsza ekologiczna rolniczka i najlepszy ekologiczny rolnik
  • Ta nagroda dla dwóch osób jest przyznawana przez COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.
 • Kategoria 2: Najlepszy ekologiczny region
  • Nagroda przyznawana przez Europejski Komitet Regionów.
 • Kategoria 3: Najlepsze ekologiczne miasto
  • Nagroda przyznawana przez Europejski Komitet Regionów.
 • Kategoria 4: Najlepszy bio-obszar [w oryginale "bio-district". Zrezygnowałem z tłumaczenia bezpośredniego - dop. autor]
  • Nagroda ta jest organizowana przez Europejski Komitet Regionów.
 • Kategoria 5: Najlepsze małe lub średnie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem żywności ekologicznej
  • Nagroda jest przyznawana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
 • Kategoria 6: Najlepszy detaliczny sprzedawca żywności ekologicznej
  • Nagroda ta jest organizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
 • Kategoria 7: Najlepsza restauracja/usługa gastronomiczna oferująca żywność ekologiczną
  • Celem tej nagrody jest wyróżnienie restauracji/usług gastronomicznych (samodzielnych lub będących częścią hotelu) i/lub usług gastronomicznych (catering lub stołówka) proponujących w swoim menu certyfikowane produkty ekologiczne. Nagroda jest organizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Nagrody te mają charakter niefinansowy i zostaną wręczone 23 września 2024 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE.

Praktyczny przewodnik


Kryteria kwalifikowalności i kryteria przyznania nagrody

Wszystkie informacje na temat tego, jak się zgłosić do udziału w konkursie w jednej z kategorii, są podane na stronie organizatorów. Zawiera ona linki do formularzy zgłoszeniowych online w poszczególnych kategoriach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 maja 2024 r. o godz. 23:59:59.

Projekty zgłoszone do unijnych nagród ekologicznych powinny spełniać następujące kryteria kwalifikowalności.

 • Zgłoszenie należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE.
 • Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby prawne lub fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z 27 państw członkowskich UE.
 • Zgłoszony projekt musi być realizowany w UE i musi wyraźnie odnosić się do jednej z siedmiu kategorii konkursowych / ośmiu nagród. Jeden projekt można zgłosić tylko w ramach jednej kategorii/nagrody. Każdy uczestnik konkursu może ubiegać się wyłącznie o jedną nagrodę. Maksymalnie można wysłać jedno zgłoszenie na nagrodę.
 • Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu nie mogą ponownie zgłosić się do edycji konkursu z 2024 r. Finaliści poprzednich edycji konkursu, którzy nie otrzymali żadnego wyróżnienia, mogą ponownie zgłosić się do edycji konkursu z 2024 r.
 • Zgłoszony projekt powinien być już w pełni wdrożony bądź jego realizacja powinna być na tak zaawansowanym etapie, aby jury mogło go ocenić (tj. fizyczna realizacja projektu powinna być na takim etapie, aby możliwe było wykazanie, w jakim stopniu osiągnięto zamierzone cele).

Szczególne kryteria kwalifikowalności w każdej kategorii:

 • Najlepsza ekologiczna rolniczka i najlepszy ekologiczny rolnik: produkcja certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/8485 .
   
 • Najlepszy region ekologiczny: brak szczególnych kryteriów kwalifikowalności.
   
 • Najlepsze miasto ekologiczne: brak szczególnych kryteriów kwalifikowalności. Jeżeli jednak miasto prowadzi jedno lub więcej gospodarstw lub sklepów ekologicznych, powinno przedstawić dowód uzyskania dla nich certyfikatów ekologicznych, które są ważne w momencie składania zgłoszenia.
   
 • Najlepszy biookręg ekologiczny: biookręg to obszar geograficzny, na którym rolnicy, społeczeństwo, operatorzy turystyczni, stowarzyszenia i organy publiczne zawierają porozumienie o zrównoważonym zarządzaniu lokalnymi zasobami zgodnie z zasadami i praktykami produkcji ekologicznej.
   
 • Najlepsze MŚP przetwarzające żywność ekologiczną: przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, prowadzące w 100 proc. produkcję ekologiczną i zgodne z definicją MŚP6 (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego bilans nie przekracza 43 mln euro). Spółdzielnie można uważać za przedsiębiorstwa. Przetwarzanie jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. 7.
   
 • Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej: przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, oferujące w sprzedaży w 100 proc. certyfikowane

Po więcej informacji na temat konkursu zapraszamy na stronę jego organizatorów.