Ekoschematy

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku polski sektor rolniczy przeszedł znaczące transformacje, przekształcając się z modelu opartego głównie na produkcji na własne potrzeby w dynamiczny sektor osadzony na globalnym rynku rolnym. Jednak w świecie, w którym coraz większą wagę przywiązuje się do zrównoważonego rozwoju, wyzwania związane z ochroną środowiska stają się kluczową kwestią.

W sprostaniu im, pomagać będą ekoschematy, będące częścią WPR 2023-2027. Stanowią one narzędzia wspierające zarówno rentowność polskich rolników, jak i zasoby środowiskowe kraju. Promują zrównoważone metody uprawy, chronią bioróżnorodność i umożliwiają rozwój obszarów wiejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności rolnictwa.  W ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt ma na celu zapewnienie zwierzętom hodowlanym warunków, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast zadaniem ekoschematów obszarowych jest realizacja wszystkich celów środowiskowych i klimatycznych WPR dotyczących łagodzenia zmian klimatu, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności.

Wszystkie ekoschematy są dostępne dla wszystkich rolników i mogą być powszechnie stosowane w gospodarstwach. Pozwoli to osiągnąć najwyższą efektywność w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko i klimat. Szeroki wachlarz praktyk zaproponowanych w ramach ekoschematów obszarowych, uwzględniający różnorodność polskiego rolnictwa pod względem agrotechnicznym, technologicznym, struktury i wielkości gospodarstw, typu produkcji (roślinna, zwierzęca), umożliwi natomiast rolnikom wybór najlepszej opcji dla swojego gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach ekoschematów?

Rolnik aktywny zawodowo, który:

  • spełnił minimalne wymagania;
  • jest posiadaczem  gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą;
  • w przypadku ekoschematów związanych ze wsparciem do powierzchni gruntów — zadeklarował do wsparcia działkę, o minimalnej powierzchni 0,1 ha, położną na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Wpływ ekoschematów wykracza poza samą poprawę praktyk rolniczych. Nagradzając finansowo rolników, którzy zobowiązują się do stosowania zrównoważonych praktyk, programy te przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich, tworząc możliwości zatrudnienia i wspierając lokalne gospodarki. Ich pozytywne skutki mogą być odczuwalne w społecznościach wiejskich w całej Polsce, wspierając bardziej solidny i odporny sektor rolny.