Współpraca rolników

Postępująca globalizacja i rozwój rynków, w szczególności dystrybucji produktów żywnościowych, powodują, że znaczenie rynkowe pojedynczego producenta, nawet tego uważanego za znaczącego, staje się niewielkie. Na rynku główną rolę odgrywają przede wszystkim ci producenci, którzy są w stanie systematycznie dostarczać duże partie jednolitego i powtarzalnego produktu, odpowiednio przygotowanego do sprzedaży. 

Dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich niezbędne jest wspólne działanie przede wszystkim rolników w ramach jednego sektora produkcji, pozwalające na obniżenie m.in. kosztów produkcji rolniczej, uzyskanie wyższych kwot za produkty rolne, wspólne użytkowanie maszyn i transport, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku rolnym czy realizowanie inwestycji, w tym tych związanych ze zrównoważoną produkcją (zwłaszcza wprowadzających rozwiązania innowacyjne wymagające wysokich nakładów).

Potrzebę wzmocnienia gospodarstw rolnych w łańcuchu żywnościowym widzi zarówno Polska jak i cała Unia Europejska. Wyrazem tego jest m.in. wspieranie tworzenia grup producentów rolnych oraz organizacji producentów, w szczególności tych organizowanych w formie spółdzielni, bowiem jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności, spółdzielczość stwarza realne szanse na aktywność gospodarczą i społeczną poprzez wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotów o relatywnie niższym potencjalne ekonomicznym poprzez stwarzanie im możliwości szerszego uczestniczenia w rynku.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 700 grup producentów rolnych. Aby grupa czy organizacja producentów została uznana, niezbędne jest złożenie wniosku do oddziału regionalnego ARiMR. Od pomysłu do zarejestrowania grupy czy organizacji droga jest dość długa, a formalności do pokonania sporo. Jednak rolnicy nie są osamotnieni – zawsze mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanej kadry doradców zatrudnionej w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

W  pierwszym etapie zakładania takiego podmiotu, tworzona jest osoba prawna (spółdzielnia, spółka kapitałowa, zrzeszenie, stowarzyszenie), a potem dopiero następuje wpis do rejestru grup prowadzonego przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę grupy. Wydaje on decyzję o uznaniu grupy, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych  i ich związkach oraz o zmianie innych  ustaw oraz wydanych do niej aktach wykonawczych.  

Więcej informacji o tworzeniu oraz uznaniu grup i organizacji producentów udostępnionych jest na stronach internetowych ARiMR oraz CDR w Brwinowie.