|

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0.

AKTUALIZACJA z 17.11.2023 r.:

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie ARiMR przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania przedsięwzięć w zakresie rolnictwa 4.0. zakończy się w dniu 17.11.2023 roku o godzinie 23:59:59. Nabór prowadzony jest w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"W związku z wynikającym ze złożonych wniosków zapotrzebowaniem, które wyniosło ponad 150 proc. limitu, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończy uruchomiony 15 listopada 2023 r. nabór" - Więcej na stronie ARiMR 


Nabór wniosków na wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. w ramach KPO odbędzie się od 15 listopada 2023 r. - 15 grudnia 2023 r. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727 i z 2023 r. poz. 412) lub o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412, 1538) co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze tych płatności – co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, lub jest producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885) będącym posiadaczem w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2023 r. poz. 1815);

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) jest pełnoletnia.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, polegających na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację. 

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość i forma wsparcia

1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) do 80% tych kosztów – w przypadku:

a) wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235),

b) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,

c) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;

2) do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

2. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia.

3. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Nabór

Nabór wniosków odbędzie się od 15 listopada 2023 r. do  15 grudnia 2023 r. Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).


Więcej informacji o wsparciu na stronie ARiMR [kliknij tutaj]


Źródło: ARiMR