|

Zgłoś się do programu Energia dla Wsi — nabór kończy się wkrótce!

W związku ze zbliżającym się terminem 15 grudnia 2023 r., zachęcamy do skorzystania z możliwości udziału w programie "Energia dla Wsi". Ta inicjatywa, prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma za zadanie zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Zainteresowane strony, w tym rolników i spółdzielnie energetyczne, zachęcamy do szybkiego składania wniosków.

Kluczowe elementy

 • Koncentracja na energii odnawialnej
  • Głównym celem programu jest zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie, w strukturze energetycznej obszarów wiejskich i podmiejskich.
 • Kwalifikacje i beneficjenci:
  • Uprawnieni wnioskodawcy to rolnicy i członkowie spółdzielni energetycznych. Program wspiera szereg projektów, od małych instalacji solarnych po większe, bardziej złożone systemy produkcji biogazu.
 • Przydział środków:
  • Na ten program przeznaczono łącznie 1 miliard złotych, podzielony między pożyczki i dotacje. Środki te są niezbędne do wspierania przejścia na zieloną energię, zapewniając wsparcie finansowe kwalifikującym się projektom.
 • Sposób składania wniosków:
  • Wszystkie wnioski należy składać drogą elektroniczną, kładąc nacisk na potrzebę przedstawienia szczegółowych propozycji projektów, które są zgodne z celami środowiskowymi i gospodarczymi programu.
 • Termin i możliwości:
  • Ze względu na zbliżający się termin składania wniosków, zachęcamy wnioskodawców do wykorzystania tej szansy. Program stanowi znaczący krok w kierunku zaangażowania Polski w zrównoważony rozwój środowiska i lokalny rozwój gospodarczy poprzez projekty związane z energią odnawialną.

Beneficjenci

Jednym z głównych beneficjentów programu "Energia dla wsi" są spółdzielnie energetyczne i ich członkowie. Podmioty te, zdefiniowane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, odgrywają kluczową rolę w wykorzystywaniu energii odnawialnej z korzyścią dla społeczności. Spółdzielnie często koncentrują się na wytwarzaniu energii elektrycznej, biogazu i ciepła ze źródeł odnawialnych, dążąc do zaspokojenia potrzeb energetycznych zarówno swoich, jak i swoich członków. Program zachęca je do rozbudowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, wspierając zorientowane na społeczność podejście do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Program rozszerza również swoje wsparcie na nowo powstające spółdzielnie energetyczne. Nacisk kładziony jest na spółdzielnie, których podstawowa działalność obejmuje produkcję energii elektrycznej, biogazu lub ciepła ze źródeł odnawialnych. Skierowana do nich inicjatywa ma na celu wzmocnienie oddolnego ruchu na rzecz energii odnawialnej, zapewniając solidne podstawy dla przyszłej niezależności energetycznej.

Program jest szczególnie otwarty dla rolników, którzy wykorzystują instalacje energii odnawialnej do komercyjnej produkcji energii, uznając kluczową rolę rolnictwa w przejściu na zrównoważone praktyki energetyczne. Takie włączenie podkreśla zaangażowanie programu w integrację rozwiązań w zakresie energii odnawialnej z tkanką działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.


Koordynator programu: Angelika Banaś, e-mail: energiadlawsi@nfosigw.gov.pl

Więcej informacji: strona programu.