Niemarnowanie żywności

Niemarnowanie żywności, częściej występujące pod nazwą „Zero waste”, reprezentuje ambitny cel wyeliminowania procesu wytwarzania i utylizacji odpadów poprzez nadanie priorytetu procesowi redukcji, ponownego użycia i recyklingu materiałów. Ta holistyczna koncepcja obejmuje zestaw zasad mających na celu zminimalizowanie wpływu odpadów na środowisko i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Filozofia zachęca do projektowania produktów i technologii, które służą oszczędzaniu zasobów, zmniejszaniu zanieczyszczenia i przedłużaniu żywotności materiałów.

W swojej istocie, zero waste stosuje się do hierarchii "5 R": odrzuć (REFUSE), zredukuj(REDUCE), użyj ponownie(REUSE), poddaj recyklingowi (RECYKLING) i kompostuj (ROT). Zasady te promują rezygnację z niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie zużycia zasobów, ponowne wykorzystanie produktów i materiałów, recykling, gdy jest to możliwe, oraz kompostowanie odpadów organicznych. Postępując zgodnie z tą hierarchią, osoby prywatne, firmy i rządy mogą aktywnie przyczynić się do przejścia na bardziej zrównoważone i wolne od zbędnych odpadów społeczeństwo.

Wyzwania koncepcji Zero waste

Chociaż ruch nabrał znacznego rozmachu, nie jest pozbawiony wyzwań i krytyki. Jednym z podstawowych zastrzeżeń dla zero waste jest wykonalność osiągnięcia absolutnego zera odpadów, ponieważ, jak argumentują niektórzy, jest to założenie mało realistyczne i może odwracać uwagę od bardziej osiągalnych celów redukcji zanieczyszczeń. Dodatkowo, część krytyków twierdzi, że filozofia kładzie zbyt duży nacisk na działania indywidualne, potencjalnie przysłaniając potrzebę zmian systemowych i odpowiedzialności korporacyjnej. Istotne jest, aby uznać, że chociaż indywidualne wybory mogą mieć znaczenie, to jednak szersze zmiany w polityce i przemyśle są konieczne, aby skutecznie rozwiązać globalny kryzys zanieczyszczeń.

Kolejnym wyzwaniem jest nierówny dostęp do infrastruktury recyklingu i kompostowania, co może ograniczać przyjęcie praktyk "zero waste", szczególnie w społecznościach o niskich dochodach i wiejskich. Aby upowszechnić tę praktykę, należy inwestować w łatwo i przystępnie dostępną infrastrukturę do redukcji odpadów oraz nadać priorytetowe znaczenie inicjatywom o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.

Wreszcie, krytycy ruchu zwracają uwagę na potencjalny "greenwashing", kiedy to firmy mogą wyolbrzymiać lub fałszywie przedstawiać swoje wysiłki na rzecz środowiska, aby przypodobać się świadomym ekologicznie konsumentom. Praktyka ta może podważać prawdziwe inicjatywy zero waste i wprowadzać społeczeństwo w błąd co do prawdziwego oddziaływania ich wyborów konsumpcyjnych. Aby przeciwdziałać zjawisku greenwashingu, konieczna jest transparentność i niezależna weryfikacja deklaracji korporacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Pomimo tych wyzwań i głosów krytyki, ruch "zero waste" nadal inspiruje innowacyjne rozwiązania i wspiera rosnącą świadomość potrzeby zrównoważonego zarządzania gospodarką odpadami. Poprzez rozwiązywanie tych problemów i promowanie współpracy pomiędzy jednostkami, przedsiębiorstwami i rządami, dążenie do pełnej redukcji odpadów może przyczynić się do powstania bardziej odpowiedzialnego środowiskowo i wydajnego pod względem zasobów społeczeństwa.

Czynniki kształtujące koncepcję Zero Waste

 • Technologie sortowania i recyklingu odpadów

  Poprzez poprawę wydajności i skuteczności zarządzania odpadami, postęp technologiczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu koncepcji "zero waste". Postęp w dziedzinie technologii segregacji i oczyszczania odpadów może przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu odzysku, nawet w przypadku śmieci niepoddanych wstępnej segregacji. Nowoczesne rozwiązania, takie jak rozwój nowych sposobów wykorzystania materiałów wtórnych, pozwalają na redukcję ilości odpadów i zwiększenie poziomu ich recyklingu. Jednocześnie, branża śmieciarska zaczyna coraz częściej wykorzystywać zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i robotyka, aby przyspieszyć proces wtórnej segregacji odpadów i zwiększyć poziom odzysku. Kamery i zaawansowane systemy komputerowe, dzięki rozpoznawaniu konkretnych przedmiotów, umożliwiają robotom efektywne sortowanie surowców wtórnych. Roboty te, opracowane przez liderów branży, potrafią rozpoznawać różne kolory, tekstury, kształty i rozmiary tworzyw sztucznych, pracując dwa razy szybciej niż ludzie, przez 24 godziny na dobę. Chociaż zrobotyzowane sortowanie ma potencjał przyczynienia się do większego poziomu recyklingu, jego szerokie wdrożenie wymaga odpowiedniej ilości odpadów oraz znacznego zaangażowania finansowego ze strony firm, aby zrekompensować wysokie koszty robotów i ich zasilania.
   
 • Przekształcanie odpadów w energię

  Technologie przekształcania odpadów w energię, takie jak spalanie, gazyfikacja i piroliza, poprzez konwersję odpadów w energię w postaci ciepła, energii elektrycznej lub paliwa, zmieniły obraz gospodarki odpadami. Technologie te nie tylko pozwalają na usuwanie odpadów ze składowisk, ale również stają się źródłem energii odnawialnej, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego systemu zarządzania odpadami. Jednocześnie, warto tu zaznaczyć konieczność zapewnienia, że technologie WtE nie osłabiają wysiłków w zakresie działań ruchu “zero waste” poprzez tworzenie zachęt do wytwarzania odpadów.
   
 • Umowy i cele międzynarodowe

  Poprzez ustanowienie celów redukcji odpadów i recyklingu dla krajów na całym świecie, umowy i dążenia międzynarodowe odegrały zasadniczą rolę w kształtowaniu koncepcji "zero waste". Jako przykład można wymienić Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności Cel 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) oraz Konwencję Bazylejską, która reguluje międzynarodowy przepływ odpadów niebezpiecznych. Umowy te tworzą ramy globalnej współpracy i działań, napędzając rozwój i wdrażanie programów na poziomie krajowym i lokalnym.

  Dodatkowo, w ramach Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczenia, Komisja Europejska uruchomiła dziewięć inicjatyw przewodnich i 33 działania specjalne mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu i jego ograniczanie. Sprawie służą także strategie unijne bliskie ideom zero waste, takie jak Europejski Zielony Ład, strategia od pola do stołu, Strategia „Zero Zanieczyszczeń” do 2030 roku, czy niektóre elementy Wspólnej Polityki Rolnej.
   
 • Przepisy krajowe i regionalne

  Na poziomie krajowym,  przepisy takie jak zasady gospodarowania odpadami, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz podatki od składowisk, mają znaczący wpływ na przyjęcie praktyk zerowej ilości śmieci. Przepisy te zachęcają do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, recyklingu i ich odpowiedzialnego usuwania, zachęcając przedsiębiorstwa, gminy i osoby prywatne do przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania nimi. Skuteczność tych regulacji zależy często od egzekwowania ich przestrzegania, jak również od dostępności zasobów i infrastruktury wspierającej ich wdrażanie.
   
 • Świadomość społeczna

  Organizacje pozarządowe (NGO) i aktywiści pełnią kluczową rolę w podnoszeniu świadomości społecznej na temat znaczenia redukcji odpadów i koncepcji "zero waste". Poprzez działania propagujące, edukację i angażowanie społeczności, grupy te pomagają zmieniać opinię publiczną i zachowania konsumentów, napędzając popyt na bardziej przyjazne środowisku produkty i praktyki. Ich wysiłki przyczyniły się także do rozwoju strategii i przyjęcia inicjatyw zero waste przez przedsiębiorstwa i gminy.
   
 • Relacje medialne i opinia publiczna

  Doniesienia medialne odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu opinii publicznej i świadomości zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Filmy dokumentalne, artykuły informacyjne i kampanie w mediach społecznościowych zwróciły powszechną uwagę na wpływ odpadów na środowisko oraz potencjalne korzyści wynikające z przyjęcia praktyk "zero waste". [przykłady?] Ta zwiększona świadomość może wpłynąć na zachowania konsumentów, rozwój programów politycznych oraz praktyk biznesowych, przy dalszym zachęcaniu do przyjęcia idei ruchu.
   
 • Mechanizmy rynkowe i instrumenty polityczne

  Bodźce ekonomiczne, takie jak instrumenty polityki i mechanizmy rynkowe, mogą odgrywać kluczową rolę w zachęcaniu do stosowania praktyk zerowego poziomu odpadów. Przykłady obejmują systemy zwrotu kaucji za pojemniki na napoje, dotacje na infrastrukturę recyklingu oraz ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wdrażających strategie redukcji odpadów. Takie bodźce pomagają dostosować cele gospodarcze do potrzeb środowiska naturalnego, zachęcając do przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania odpadami we wszystkich sektorach.
   
 • Możliwości biznesowe i innowacje

  Koncepcja "zero waste" stworzyła nowe możliwości biznesowe i innowacyjne, które wynikają z faktu dostrzeżenia przez przedsiębiorstwa potencjalnych korzyści płynące z przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk. Na przykład, modele biznesowe gospodarki cyrkularnej, takie jak "produkt jako usługa" i łańcuchy dostaw o obiegu zamkniętym, powstały właśnie jako realne alternatywy dla tradycyjnych modeli liniowych. Te innowacyjne podejścia mogą zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, chronić nasze zasoby i tworzyć nowe źródła przychodów, przyczyniając się do szerszego przyjęcia zasady "zero waste".

Przykłady udanych inicjatyw dotyczących zero waste

 • Poziom komunalny
   
  • San Francisco w Kalifornii jest doskonałym przykładem miasta dążącego do zerowej ilości odpadów. Stawiając sobie za cel osiągnięcie zerowej ilości odpadów do 2030 roku, miasto wprowadziło kompleksową strategię redukcji odpadów, w tym obowiązkowe kompostowanie i recykling. W ostatnich latach może pochwalić się imponującym 80% wskaźnikiem usuwania odpadów ze składowisk, kontynuując równocześnie inwestowanie w infrastrukturę służącą ograniczeniu ilości odpadów oraz w społeczne programy informacyjne.
  • Kamikatsu, małe miasteczko w Japonii, jest kolejnym inspirującym przykładem zaangażowania na szczeblu miejskim na rzecz zerowej ilości odpadów. Społeczność ta, w 2020 roku osiągnęła 81% wskaźnik recyklingu. Poprzez wdrożenie rygorystycznych wymogów dotyczących sortowania i promowanie kultury świadomej konsumpcji, miejscowość osiągnęła 21,4% wzrost wskaźnika w stosunku do roku 2008 i zdecydowanie wyprzedza krajową średnią, która oscyluje na poziomie 20%. Innowacyjne praktyki Kamikatsu w zakresie zarządzania odpadami przyciągnęły uwagę świata i zainspirowały inne społeczności do przyjęcia podobnych strategii "zero waste".
  • Rumia w 2019 r. podjęła uchwałę „Rumia bez plastiku”. Jest to jeden z czołowych krajowych przykładów strategii w duchu “Zero Waste”, realizowanych poprzez m.in montaż kolejnych koszy miejskich, stopniową rezygnację z jednorazowych opakowań i naczyń, odejście od wody w plastikowych butelkach na rzecz dystrybutorów i poidełek. Nie używa się ich w bibliotece, domu kultury, ani OSIR, gdzie zamontowano ogólnodostępne dystrybutory wody.
 • Poziom korporacyjny
   
  • Liczne korporacje przyjęły zasady " zero waste", kierując się zapotrzebowaniem konsumentów na produkty przyjazne środowisku oraz zrozumieniem korzyści środowiskowych i ekonomicznych. Na przykład Unilever, globalna firma z branży dóbr konsumpcyjnych, zobowiązała się do zmniejszenia o połowę zużycia pierwotnego plastiku do 2025 r. i zagwarantowania, że wszystkie jej plastikowe opakowania będą nadawać się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.
  • Drugim przykładem jest gigant w produkcjach kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego Procter & Gamble, który wyznaczył sobie ambitny cel "Zero Waste Goal". Do 2020 roku, firma, chce wysłać zero odpadów produkcyjnych na składowiska. Eliminując te odpady poprodukcyjne, Procter & Gamble ograniczyłby 95% wszystkich odpadów, które produkuje. Ich obecny postęp jest znaczący - już 55% zakładów firmy wysyła obecnie zero odpadów produkcyjnych na składowiska.
 • Poziom indywidualny
  • Na poziomie jednostki, ruch "zero waste" zainspirował niezliczone osoby do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia. Bea Johnson, autorka książki "Zero Waste Home", stała się wpływową postacią w tym ruchu, dzieląc się swoją rodzinną podróżą w stronę życia bez zbędnych odpadów. Odrzucając przedmioty jednorazowego użytku, robiąc hurtowo zakupy i wykorzystując produkty wielokrotnego użytku, można znacznie zmniejszyć swój ślad węglowy i przyczynić się do bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości. Wśród innych polskich przykładów działań obywatelskich, warto wymienić inicjatywy podejmowane przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, od lat działające w służbie idei, a także uświadamiającą działalność takich osób jak Jagna Niedzielska — czołowych propagatorów nurtu.

Niemarnowanie żywności w rolnictwie

Metody wspierające realizację założeń idei:
 

 • Rolnictwo regeneratywne
   
  • Rolnictwo regeneratywne odwołuje się do holistycznego podejścia, kładącego nacisk na odbudowę i poprawę zdrowia gleby, różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemu. Metoda ta łączy różne praktyki, takie jak uprawa konserwująca, uprawa okrywowa, płodozmian i kontrolowany wypas, co ma na celu wzmocnienie naturalnych zasobów ziemi, zamiast ich uszczuplania. Głównym celem rolnictwa regeneracyjnego jest stworzenie odpornego i samowystarczalnego rolno-środowiskowego agroekosystemu, który będzie sprzyjał długoterminowej produkcji oraz zachowaniu równowagi ekologicznej.

   Korzyści płynące z rolnictwa regeneracyjnego obejmują poprawę żyzności gleby, zwiększenie retencji wody, zwiększenie absorpcji węgla i zwiększenie bioróżnorodności. Te wyniki mogą prowadzić do wyższych plonów, zwiększonej odporności na zmiany klimatyczne i zmniejszonej zależności od nawozów sztucznych i pestycydów. Jednakże, przejście na rolnictwo regeneracyjne może wiązać się z kilkoma wyzwaniami. Rolnicy mogą napotkać koszty wstępne związane z wdrażaniem nowych praktyk oraz potencjalny krótkoterminowy spadek plonów w okresie przejściowym. Ponadto, może brakować im pomocy oraz wiedzy na temat technik regeneracyjnych, co utrudnia przyjęcie tych praktyk na szerszą skalę.
 • Rolnictwo precyzyjne
   
  • Rolnictwo precyzyjne zakłada wykorzystanie zaawansowanych technologii w celu optymalizacji środków produkcji rolnej i praktyk zarządzania w oparciu o dane dotyczące danego miejsca. Podejście to wykorzystuje narzędzia takie jak maszyny sterowane przez GPS, teledetekcję i analizę danych do monitorowania i dostosowywania praktyk rolniczych w czasie rzeczywistym. Poprzez dopasowanie działań do konkretnych warunków terenowych, rolnictwo precyzyjne dąży do maksymalizacji plonów przy jednoczesnej minimalizacji odpadów i wpływu na środowisko.

   Rolnictwo precyzyjne oferuje wiele korzyści, w tym lepszą wydajność zasobów, mniejsze koszty nakładów i większe poszanowanie środowiska. Poprzez zastosowanie takich środków jak nawozy, woda i pestycydy z większą precyzją, rolnicy mogą zmniejszyć ilość odpadów i zminimalizować zanieczyszczenia. Jednakże, wdrożenie rolnictwa precyzyjnego może być nieopłacalne dla niektórych rolników, szczególnie tych prowadzących działalność na małą skalę lub mających ograniczony dostęp do kapitału. Dodatkowo, z przyjęciem nowych technologii może wiązać się konieczność zdobycia specjalistycznej wiedzy, dlatego aby w pełni korzystać z tych narzędzi, rolnicy mogą wymagać odpowiednich szkoleń i wsparcia technicznego.
 • Agroleśnictwo
   
  • Agroleśnictwo jest zintegrowanym systemem użytkowania gruntów, w którym łączy się ze sobą drzewa, rośliny uprawne i niekiedy zwierzęta gospodarskie w celu stworzenia zróżnicowanego i wydajnego krajobrazu rolniczego. Podejście to dąży do wykorzystania wzajemnych korzyści pomiędzy różnymi składowymi, gdzie drzewa zapewniają korzyści takie jak cień, ochrona przed wiatrem i cyrkulacja składników odżywczych. Poprzez wspieranie bardziej kompleksowych i odpornych ekosystemów, agroleśnictwo ma na celu zwiększenie wydajności, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju środowiska.

   Agroleśnictwo oferuje szereg korzyści, w tym poprawę zdrowia gleby, zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla, rozwój siedlisk dla dzikich zwierząt i zróżnicowanie źródeł dochodu dla rolników. Podejście to może również przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów, ponieważ rosnące drzewa mogą dostarczyć drewna, opału i innych dóbr. Jednakże agroleśnictwo może stanowić wyzwanie pod względem początkowych inwestycji, dostępności gruntów i złożoności zarządzania. Udane wdrożenie wymaga starannego planowania, wiedzy na temat odpowiednich gatunków drzew i praktyk rolniczych oraz długoterminowego zaangażowania w zintegrowany system.
 • Gospodarka odpadami pochodzenia organicznego
   
  • Kompostowanie

   Kompostowanie jest naturalnym procesem, który polega na przekształcaniu organicznych odpadów, takich jak resztki roślinne i resztki żywności, w bogatą w składniki odżywcze, podobną do gleby substancję zwaną kompostem. Dzięki rozkładowi odpadów w warunkach naturalnych, kompostowanie może skutecznie przywrócić składniki odżywcze i materię organiczną, zmniejszając potrzebę stosowania nawozów syntetycznych i wspierając zdrowie gleby. Kompostowanie może być stosowane w różnej skali, od gospodarstw domowych do dużych zakładów przemysłowych, przyczyniając się do osiągnięcia celów "zero waste" w rolnictwie.
    
  • Fermentacja beztlenowa

   Fermentacja beztlenowa jest procesem biologicznym, który rozkłada organiczne materiały odpadowe, takie jak obornik i resztki roślinne, przy braku tlenu. W wyniku tego procesu powstaje
   biogaz — odnawialne źródło energii składające się głównie z metanu i dwutlenku węgla, oraz bogaty w składniki odżywcze odpad pofermentacyjny, który można wykorzystać jako naturalny nawóz. Fermentacja beztlenowa oferuje trwałe rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami, które nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale również generuje cenne zasoby, przyczyniając się do realizacji zasady "zero waste" w rolnictwie. Wdrożenie systemów fermentacji beztlenowej może pomóc gospodarstwom rolnym zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i nawozów sztucznych, zwiększając ogólny poziom zrównoważonego rozwoju.

Wpływ WPR 2023-2027 na zero waste

WPR 2023-2027 ma istotne konsekwencje dla sektora rolnego, ponieważ dąży do dostosowania praktyk rolniczych do szerszych celów zrównoważonego rozwoju. W ramach WPR podkreśla się potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ochrony różnorodności biologicznej, poprawy zarządzania wodą i glebą oraz wspierania przejścia na gospodarkę cyrkulacyjną. W rezultacie rolnicy będą musieli dostosować swoje praktyki, aby sprostać tym celom, co może wymagać inwestycji w nowe technologie, przyjęcie innowacyjnych technik rolniczych oraz udział w inicjatywach szkoleniowych.

Cele Polityki Rolnej pokrywają się z zasadami "zero waste", albowiem oba programy dążą do promowania ochrony środowiska i zachowania zasobów. Dla przykładu, WPR podkreśla potrzebę minimalizacji wytwarzania odpadów, poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz zwiększenia recyklingu i wielokrotnego stosowania materiałów w sektorze rolnym. Wspierając przejście do gospodarki cyrkularnej,  przyczynia się tym samym do realizacji szerszych celów ruchu "zero waste". W jaki sposób?

 • Wsparcie dla innowacyjnych i zrównoważonych praktyk rolniczych

  WPR 2023-2027 jest również zgodna z zasadami idei poprzez zachęcanie do przyjmowania innowacyjnych i zrównoważonych praktyk rolniczych, takich jak opisane wcześniej: rolnictwo regeneracyjne, rolnictwo precyzyjne i agroleśnictwo. Praktyki te mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, ochrony zasobów i środowiska, dodatkowo promując koncepcję zero waste w sektorze rolnym.
   
 • Finansowanie i inwestycje

  Realizacja celów WPR wymaga znacznego finansowania i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie badań, innowacji i rozwoju infrastruktury. WPR zapewnia środki poprzez różne instrumenty, takie jak: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji  (zapewnia bezpośrednie wsparcie i środki rynkowe) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (finansuje rozwój obszarów wiejskich). Wyzwaniem pozostaje jednak zapewnienie skutecznego i efektywnego wykorzystania tych funduszy w celu wspierania celów "zero waste", oraz zwiększenie dodatkowych inwestycji sektora publicznego i prywatnego.
   
 • Monitorowanie i egzekwowanie przepisów

  Skuteczny monitoring i egzekwowanie przepisów mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej realizacji celów WPR i promowania zasad dotyczących "zero waste". WPR 2023-2027 podkreśla podejście oparte na rezultatach, wymagając od państw członkowskich ustanowienia solidnych systemów monitorowania i oceny w celu śledzenia postępów i zapewnienia zgodności z celami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi. Proces ten może okazać się wymagający, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych i złożonych systemów rolnych oraz potrzeby zrównoważenia konkurujących ze sobą priorytetów i interesów.
   
 • Zaangażowanie i współpraca zainteresowanych stron

  Skuteczna realizacja celów WPR oraz promowanie zasad "zero waste" wymaga aktywnego zaangażowania i współpracy różnych zainteresowanych stron, w tym rolników, decydentów politycznych, przedstawicieli przemysłu, organizacji pozarządowych i naukowców. Wspieranie dialogu i współpracy między tymi podmiotami może ułatwić wymianę wiedzy, najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, przyczyniając się do skutecznej realizacji celów WPR i szerszego przyjęcia zasad dotyczących zerowej ilości odpadów. Jednak skoordynowanie interesów i priorytetów poszczególnych stron może stanowić wyzwanie, a dopilnowanie, aby wszystkie głosy zostały wysłuchane i uwzględnione w procesie decyzyjnym, może wymagać skoordynowanych wysiłków i ustanowienia integracyjnych platform dialogu i współpracy.

  Podjęcie tych wyzwań i wykorzystanie możliwości, jakie stwarza WPR 2023-2027, może w znacznym stopniu przyczynić się do promowania zasad "zero waste" w sektorze rolnym. Wspierając przyjęcie zrównoważonych praktyk rolniczych, zachęcając do oszczędzania zasobów i wspierając innowacje, WPR może odegrać kluczową rolę w rozwoju koncepcji i wspieraniu bardziej zrównoważonego i odpornego sektora rolnego w całej Unii Europejskiej.

Zero Waste w Polsce

Polska w coraz większym stopniu uznaje znaczenie zasad zero waste, wdrażając różne polityki krajowe i regionalne w celu promowania redukcji odpadów, ochrony zasobów i recyklingu. Na przykład, ustawa o odpadach z 17 listopada 2021 roku wprowadziła rozwiązania związane z ekoprojektowaniem, które ma wyeliminować m.in. sztuczne skracanie cyklu życia produktów oraz projektowanie sprzętu tak, aby można go było jeszcze naprawić (wymaga to dostępu do części zamiennych). W ustawie wprowadzono również obowiązek ograniczania marnowania żywności oraz wprowadzanie zachęt do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności. Dodatkowo nacisk położono również na walkę z zaśmiecaniem, przez m.in. wdrażanie kampanii informacyjnych podnoszących świadomości społeczną na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecania.

Ponadto opracowano regionalne plany gospodarki odpadami, aby określić konkretne cele i strategie redukcji oraz recyklingu odpadów w polskich województwach. Jednym z przykładów na to jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) — wdrażany sukcesywnie od 1 lipca 2017 r., a zakładający, że odpady komunalne we wszystkich gminach, będą zbierane w podziale na cztery podstawowe frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane.

 • Inicjatywy sektora publicznego i prywatnego

  Zarówno podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego w Polsce podjęły inicjatywy na rzecz zerowych emisji odpadów, w tym kampanie na rzecz ich redukcji, programy recyklingu oraz inwestycje w infrastrukturę służącą ich utylizacji. Kampanie zwiększające świadomość społeczną, takie jak inicjatywa "Zero Waste Polska", mają na celu edukację obywateli w zakresie ograniczania odpadów i recyklingu. Ponadto, wiele przedsiębiorstw przyjęło zasady "zero waste", wdrażając strategie mające na celu minimalizację wytwarzania produktów ubocznych i promowanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym. 
   
 • Inicjatywy zero waste

  Kilka gmin w Polsce wdrożyło udane programy zarządzania odpadami, które są przykładem stosowania zasad "zero waste". Na przykład miasto Kraków wprowadziło w 2013 r. kompleksową strategię zarządzania odpadami, która obejmuje takie środki, jak segregowana zbiórka odpadów, recykling i kompostowanie. W rezultacie miasto znacznie zwiększyło swój wskaźnik recyklingu i zmniejszyło ilość śmieci trafiających na wysypiska. Podobne inicjatywy podjęto w innych miastach, takich jak Poznań i Gdańsk, gdzie władze miejskie zainwestowały w infrastrukturę do przetwarzania odpadów i wdrożyły kampanie edukacyjne zachęcające do ich redukcji i recyklingu.
   
 • Wsparcie dla innowacyjnych technologii gospodarki odpadami

  Polska wykazała również wsparcie dla innowacyjnych technologii zarządzania odpadami w sektorze rolnym, takich jak kompostowanie i fermentacja beztlenowa. Technologie te pomagają w zarządzaniu odpadami organicznymi, zmniejszając wpływ rolnictwa na środowisko i przyczyniając się do gospodarki opartej na obiegu zamkniętym. Programy rządowe, takie jak Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zapewniły finansowanie wdrażania tych technologii i rozwoju infrastruktury gospodarki odpadami na obszarach wiejskich.

Przyszłość Zero Waste

 • Zaawansowane metody recyklingu

  O przyszłości zero waste prawdopodobnie zadecydują postępy w technologiach recyklingu, które poprawią wydajność, zmniejszą koszty i zwiększą zakres materiałów, które można poddać procesowi ponownego przetworzenia. Na przykład innowacje w dziedzinie recyklingu chemicznego, polegające na rozłożeniu odpadów plastikowych na bloki molekularne w celu ich ponownego wykorzystania, mogą potencjalnie zrewolucjonizować branżę utylizacyjną, umożliwiając odzyskiwanie materiałów wyższej jakości ze źródeł odpadów, które wcześniej nie nadawały się do powtórnej obróbki.
   
 • Materiały ulegające biodegradacji i alternatywy

  Rozwój i powszechne przyjęcie materiałów ulegających biodegradacji oraz alternatyw dla tradycyjnych produktów jednorazowego użytku, również odegrają kluczową rolę w przyszłości zerowej ilości odpadów. Innowacje w dziedzinie nauki o materiałach i biotechnologii otwierają drogę do produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucznych, opakowań i innych produktów, które mogą ulegać naturalnemu rozkładowi, ograniczając w ten sposób gromadzenie się odpadów na składowiskach i w środowisku. Takie tworzywa mogą potencjalnie zastąpić produkty szkodliwe dla środowiska, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej i wolnej od śmieci przyszłości.
   
 • Rozwój programów politycznych

  W miarę jak ruch "zero waste" nabiera rozpędu, rozwój i wdrażanie globalnych inicjatyw i umów mających na celu redukcję odpadów i ochronę zasobów będzie prawdopodobnie stawał się coraz bardziej powszechny. Takie inicjatywy mogą opierać się na istniejących ramach, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Konwencja Bazylejska, Europejski Zielony Ład i inne umowy, wspierając międzynarodową współpracę.
   
 • Zmiany w polityce krajowej i regionalnej

  Przyszłość "zero waste" będzie również zależała od ciągłego rozwoju polityk krajowych i lokalnych, promujących redukcję odpadów, ochronę zasobów i recykling. Może to obejmować rozszerzenie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przyjęcie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz wdrożenie bodźców ekonomicznych, które zachęcają do stosowania zrównoważonych praktyk. Zmiany w polityce na tych poziomach będą miały kluczowe znaczenie dla szerokiego przyjęcia zasad i praktyk zakładających zerową emisję odpadów w różnych sektorach.
   
 • Współpraca na rzecz innowacji

  Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) będą prawdopodobnie odgrywać znaczącą rolę w rozwoju ruchu "zero waste", ułatwiając współpracę pomiędzy rządami, przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Partnerstwa te mogą wspierać innowacje poprzez wykorzystanie unikalnych sił i zasobów każdego z partnerów, przyspieszając rozwój i wdrażanie nowych technologii, procesów i modeli biznesowych.
   
 • Wspólne inwestycje i inicjatywy

  PPP może również przyczynić się do realizacji wspólnych inwestycji i inicjatyw mających na celu rozwój ruchu "zero waste", takich jak tworzenie infrastruktury recyklingowej, rozwój projektów związanych z przetwarzaniem odpadów na energię oraz promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie wspólne działania mogą pomóc w mobilizacji środków finansowych, wiedzy technicznej i woli politycznej, niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów ruchu.

Powszechne przyjęcie praktyk "zero waste" może potencjalnie przynieść znaczące korzyści dla środowiska i gospodarki, w tym ograniczenie wytwarzania odpadów, zmniejszenie wydobycia zasobów oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym może stworzyć nowe możliwości biznesowe, stymulować innowacje i generować oszczędności dzięki minimalizacji kosztów usuwania odpadów i surowców.

Jednakże, przyjęcie zasad i praktyk idei, może również pociągać za sobą różne zmiany społeczne i kulturowe, ponieważ jednostki i społeczności są zmuszone zweryfikować swoje wzorce konsumpcji, wartości, oraz priorytetowych celów. Chociaż zmiany te mogą prowadzić do bardziej zrównoważonego stylu życia i większego uznania dla odpowiedzialności za środowisko, mogą także spotkać się z oporem lub sceptycyzmem, szczególnie w społeczeństwach, w których konsumeryzm i wygodnictwo są głęboko zakorzenione. Pokonanie tych wyzwań i wspieranie kultury zrównoważonego rozwoju będzie kluczowe dla długoterminowego sukcesu ruchu "zero waste".