|

Ruszył europejski konkurs ARIA 2024!

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024, który jest organizowany przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci WPR. Tematem tej edycji jest Wzmacnianie pozycji młodych ludzi.

O konkursie — prezentacja

Konkurs obejmuje cztery kategorie tematyczne – trzy odpowiadające celom polityki WPR i jedna nawiązująca do tematu młodzieży wiejskiej.

Oprócz tego przyznane będą nagrody za działania promujące równość płci, a także za pośrednictwem powszechnego systemu internetowego głosowania wybrany zostanie jeden laureat.

Konkurs składa się z dwóch etapów – najpierw wszystkie wnioski z Polski składane są do jednostki centralnej KSOW (JC KSOW). Później wybierze ona spośród nich do ośmiu wniosków, które przejdą do  drugiego, już europejskiego etapu konkursu.

Wybór tegorocznych tematów podyktowany jest ich obecnością i istotnością w pracach Europejskiej Sieci WPR oraz jej interesariuszy.

Konkurs ARIA ma wyłonić projekty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) najbardziej ekologiczne, inteligentne, sprzyjające włączaniu społecznemu i innowacyjne, a także odporne. Realizowane są one na szczeblu lokalnym.

Jest to kontynuacja inicjatyw, które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich i pakt na rzecz obszarów wiejskich.

Termin składania zgłoszeń upływa 8 lipca 2024 r.

Cele konkursu:

 • Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.
   
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy.
   
 • Zbadanie narzędzi wspierających zatrudnienie młodych ludzi na obszarach wiejskich.
   
 • Wyróżnienie projektów, które zapewniają równość płci.
   
 • Wspieranie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW w następujących zadaniach:
   
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
  • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Kategorie tematyczne konkursu

1. Inteligentne i konkurencyjne rolnictwo: projekty finansowane w ramach WPR, które przyczyniają się do stworzenia inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego, zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

2. Ochrona środowiska: projekty finansowane w ramach WPR, które wzmacniają ochronę środowiska, w tym bioróżnorodność, przeciwdziałają zmianom klimatu, wykazują zrównoważony rozwój i/lub przyczyniają się do ekologicznej odbudowy.

3. Struktura społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich: projekty finansowane w ramach WPR to te, które:

 • wnoszą wkład we wzmacnianie odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie,
 • w innowacyjny sposób uwzględniają aspekty społeczne,
 • wykazują zrównoważone podejście do zwiększania korzyści płynących z cyfryzacji w rolnictwie i w społecznościach wiejskich,
 • przyczyniają się do włączenia społecznego i odporności społeczeństwa wiejskiego lub w innowacyjny sposób wspierają wiejskich przedsiębiorców i przedsiębiorstwa.

4. Młodzież wiejska:

 • projekty skupiające się na młodych ludziach (poniżej 40. roku życia),
 • wspierające rozwój umiejętności,
 • pomagające w rewitalizacji obszarów wiejskich oraz w tworzeniu trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich dostępnych dla młodych ludzi.

Cel przekrojowy wyłoni projekty, które zapewniają równość płci we wszystkich czterech kategoriach. Jury wskaże zwycięzcę spośród 24 wybranych projektów finansowanych ze środków WPR, w szczególności tych, które zapewniają równość płci. Do konkursu o nagrodę „Równość płci” mogą przystąpić wszystkie projekty (zgłoszone w dowolnej kategorii), które angażują kobiety na którymkolwiek etapie.

Głosowanie internetowe – w głosowaniu publicznym zostanie nagrodzony jeden projekt z listy 24 finalistów.

Kryteria wyboru

Przygotowując się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy mieć na uwadze kryteria wyboru, tak aby opisać projekt w sposób, który zwiększy jego szanse na udział w drugim etapie konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • korzyści bezpośrednie projektu, np.: tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku (upowszechnienie polityki), wykazanie trwałości lub odporności itp.;
 • korzyści z sieciowania, np. dodatkowa korzyść z synergii z innymi politykami UE, powiązania z innymi projektami, powiązanie z działaniami KSOW (priorytetami, udział interesariuszy);
 • możliwość (szansa na) rozpowszechnienie wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);
 • innowacyjny aspekt projektu w tworzeniu nowych lub znacząco udoskonalonych procesów, usług, produktów i/lub technologii;
 • włączanie młodych osób (poniżej 40. roku życia).

Należy zatem wziąć pod uwagę dodatkowe korzyści płynące z realizacji projektu, a także:

 • na czym polega jego innowacyjność,
 • jak w projekt zostali zaangażowani różni interesariusze, w tym osoby młode i/lub kobiety,
 • jakie są powiązania z innymi projektami (strategiami),
 • co wnoszą ewentualni partnerzy biorący udział w projekcie?
 • Co jest wyjątkowe w tym projekcie i jak przyczynia się on do realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatu.

Warunki udziału

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być współfinansowane w okresie programowania 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).
 2. Finaliści poprzednich konkursów – RIA i ARIA w latach 2019-2023 – nie mogą uczestniczyć w tej edycji.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. Wyjątkiem mogą być działania związane z gospodarką gruntami w ramach rocznych (wieloletnich) zobowiązań (np. działania rolno-środowiskowe, te związane z leśnictwem) lub długoterminowe inicjatywy infrastrukturalne oraz przypadki opóźnień związanych z COVID-19, gdy nie zrealizowano etapów końcowych. W przypadku zgłoszenia projektu nieukończonego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania, aby móc określić wpływ lub możliwość przenoszenia jego wyników.
 4. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która do drugiego etapu konkursu może zgłosić maksymalnie osiem z nich, w tym tylko trzy finansowane z działania LEADER. Sieć w każdym państwie członkowskim może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej adekwatnej kategorii.
 5. Projekty zgłoszone do konkursu EIP AGRI realizowane przez grupy operacyjne mogą brać udział w konkursie ARIA, pod warunkiem że nie zostały zwycięzcami konkursu EIP AGRI.
 6. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym.
 7. Europejska Sieć oferuje konsultacje zgłoszeń w okresie 1-20 czerwca  2024r. (w formie informacji zwrotnej na temat konkretnych pytań dotyczących złożonych projektów formularzy zgłoszeń). Zainteresowani konsultacjami muszą złożyć zgłoszenia w podanym terminie, ale nie później niż 13 czerwca 2024 r. - tak aby JC KSOW mogła skonsultować projekt z organizatorami.
 8. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 8 lipca 2024 r. na adresy: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl, zarówno jako podpisany skan, jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 9. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. JC KSOW będzie współpracowała z promotorami projektów wybranych do udziału w drugim etapie konkursu na poziomie europejskim przy redakcji ostatecznego ich opisu, z maksymalnie trzema zdjęciami (grafikami) na jedno zgłoszenie.

Najciekawszych osiem projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazanych przez JC KSOW do Europejskiej sieci WPR. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE w październiku lub listopadzie 2024 r. zostanie wyłoniona krótka lista obejmująca 24 projekty. Pięciu zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca – w głosowaniu internetowym. Ogłoszenie sześciu zwycięzców konkursu planowane jest w grudniu 2024 r.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW+. Tak jak w przypadku poprzednich konkursów – RIA i ARIA, – będziemy wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 274 23 30.

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie Europejskiej sieci WPR i w mediach społecznościowych (#ARIAwards24).

Zapraszamy do udziału!


Materiały prezentujące projekty finalistów konkursów RIA 2019, RIA 2020, RIA 2021, RIA 2022ARIA 2023.


Dlaczego warto wziąć udział w konkursie ARIA?

ARIA docenia inspirujące projekty współfinansowane w ramach WPR oraz zaangażowanie i pracę osób, które je opracowały i wdrożyły. Konkurs zapewnia:

 • Widoczność – wszystkie zakwalifikowane projekty będą promowane na stronie internetowej Europejskiej Sieci WPR i na kanałach mediów społecznościowych. Projekty, które nie znalazły się na krótkiej liście, zostaną opublikowane w sekcji dobrych praktyk na stronie internetowej i będą promowane za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych.
   
 • Sieciowanie – ceremonia wręczenia nagród to także dynamiczna platforma do nawiązywania kontaktów z inspirującymi osobami związanymi z innymi projektami. Ale ta możliwość wykracza poza samo wydarzenie, wspierając współpracę, wymianę pomysłów i potencjał przyszłych synergii.
   
 • Uznanie – udział w konkursie i znalezienie się na krótkiej liście dodaje prestiżu waszym osiągnięciom i prezentuje wasz projekt jako przykład rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
   
 • Pozytywne wyniki – pokazując pozytywne wyniki swojego projektu, wnosisz wkład w powiększające się repozytorium wiedzy i inspiracji, które mogą być katalizatorem zmian na europejskich obszarach wiejskich.