|

Wsparcie na inwestycje zapobiegające ASF

Do 2 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

 • posiadać nieruchomość (co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
 • zarejestrować i prowadzić na jej terenie:

- chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub

- chów lub hodowlę metodami ekologicznymi nie mniej niż 27 świń, lub

- hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych;

 • mieć w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ukończone 18 lat (w przypadku osób fizycznych);
 • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na:

 • wykonanie ogrodzenia,
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji,
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń,
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy,
 • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Kwota finansowania

Maksymalna kwota dofinansowania w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

 • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
 • 2960 zł za jedną bramę;
 • 1000 zł za jedną furtkę.

Na etapie składania dokumentów można się ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki.

Nabór

Nabór jest prowadzony wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR i potrwa do 2 sierpnia 2024 r.


Źródło: ARiMR