|

Światowy Dzień Mokradeł 2024

Wszystkie aspekty dobrostanu człowieka (fizyczny, psychiczny i środowiskowy) powiązane są z dobrym stanem terenów podmokłych na świecie. Ludzie czerpią pożywienie, inspirację i odporność z tych ekosystemów. Przez tysiące lat zakładano osady w pobliżu mokradeł, aby zyskać dostęp do ryb i innych źródeł pożywienia oraz słodkiej wody do uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich. Rzeki i strumienie występujące na mokradłach zapewniają substancje bogate w składniki odżywcze, które zasilają rozległy łańcuch pokarmowy. Tereny podmokłe zapewniają miejsca pracy, a rzeki i śródlądowe drogi wodne są niezbędne dla transportu towarów i ludzi. Średnio 1 na 8 osób na całym świecie utrzymuje się z terenów podmokłych, zapewniających żywność, wodę czy transport.

Tereny podmokłe sprzyjają zachowaniu czystej wody, bezpieczeństwu żywnościowemu i różnorodności żywieniowej, utrzymaniu czystości powietrza, a także ochronie przed ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi. Mokradła pomagają w adaptacji do zmian klimatu. Chronią 60 proc. ludzkości zamieszkującej wybrzeża przed falami sztormowymi, huraganami i tsunami. Każdy hektar mokradeł śródlądowych, absorbując 14 milionów litrów wody, pomaga redukować powodzie i łagodzić susze. Mokradła zapewniają także możliwość rekreacji, uprawiania sportów wodnych, sprzyjając relaksowi i lepszemu radzeniu sobie ze stresem. Kontakt z naturą pomaga uzyskać równowagę emocjonalną, przyczyniając się do poprawy zdrowia psychicznego każdego człowieka.

Sekretariat Konwencji Ramsarskiej, czyli międzynarodowego układu stawiającego sobie za cel ochronę i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów wodno-błotnych, podkreśla silną potrzebę mądrego zarządzania terenami podmokłymi. Pozwoli to zapewnić czystą wodę pitną zmniejszając problemy zdrowotne, a także śmiertelność ludzi.

W Polsce plany gospodarowania wodami, zgodnie z obowiązującym prawem, stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Służą także koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. 23 marca 2023 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planów gospodarowania wodami (PGW) na 7 obszarach dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły oraz Świeżej, natomiast 17 lutego 2023 r. i 24 lutego 2023 r. dla pozostałych dwóch: Wisły i Odry. II aktualizacja PGW przewiduje między innymi realizację działań naprawczych dla obszarów chronionych.

Zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Mokradeł 2024 i zapoznania z materiałami informacyjnymi dostępnymi również na stronach:


Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury