|

Dzisiaj Dzień Bioróżnorodności!

Ekosystemy zapewniają nam mnóstwo korzyści, a ich odtworzenie — jeśli zostaną zniszczone — w wielu przypadkach jest po prostu niemożliwe. Nasza działalność, często niezamierzona może powodować np. zanikanie siedlisk, nadmierną eksploatację zasobów, napływ inwazyjnych gatunków obcych oraz zanieczyszczenie środowiska. Dlatego w Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej przypominamy, że różnorodność biologiczna wymaga ochrony.


Szacuje się, że współcześnie wymiera od 5 000 do ok. 50 000 gatunków roślin i zwierząt rocznie. W stosunku do naturalnego procesu wymierania (bez wpływu cywilizacji ludzkiej) jest to tempo 100 - 1 000 razy szybsze. Musimy pamiętać, że giną zarówno gatunki duże i znane, jak: ryś, tygrys, żyrafa lub nosorożce, ale również te mniej spektakularne i te, których nie zdążyliśmy jeszcze odkryć i nazwać.

W grudniu 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło datę 22 maja za Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, aby upamiętnić przyjęcie 22 maja 1992 r. tekstu Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Dzień ten został ustanowiony w celu podniesienia świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej i jej znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Każdego roku dzień ten jest obchodzony pod innym hasłem. Hasło na 22 maja 2024 brzmi: Bądź częścią planu. Jest to wezwanie do działania, skierowane do wszystkich zainteresowanych stron, aby zatrzymać i odwrócić utratę różnorodności biologicznej poprzez wspieranie wdrażania Globalnych Ram dla różnorodności biologicznej Kunming-Montreal, przyjętych podczas 15. Spotkania Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2022 r w Montrealu.

Naukowcy szacują, że na Ziemi żyje obecnie co najmniej 8 milionów gatunków roślin i zwierząt. Ekosystemy, w których żyją te gatunki, są niezwykle złożone, a każdy element ekosystemu zależy od innych niczym układanka. Dobrostan i funkcjonowanie ludzi jest zależne od tych wzajemnie połączonych sieci mikroorganizmów, roślin, grzybów i zwierząt w stopniu, z którego nie zdajemy sobie nawet sprawy.

Działalność człowieka ma znaczący wpływ na ekosystemy, na przykład poprzez prowokowane przez człowieka zmiany klimatu, zanieczyszczenie i utratę siedlisk. Utrata tylko jednego gatunku, może spowodować efekt domina, mający znaczący wpływ na cały ekosystem.

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Złożona sieć różnorodności biologicznej na świecie podtrzymuje wszelkie życie na Ziemi. Jednakże ginie ona w zastraszającym tempie, a winę za to ponosi ludzkość.

Zanieczyszczamy lądy, oceany i wody śródlądowe toksynami, niszczymy krajobrazy i ekosystemy oraz zakłócamy nasz klimat emisjami gazów cieplarnianych. Zdziesiątkowanie bioróżnorodności szkodzi zrównoważonemu rozwojowi dzisiaj oraz tworzy niebezpieczne i niepewne jutro.

Globalne Ramy Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal oferują drogę do odwrócenia strat i przywrócenia różnorodności biologicznej - przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy, budowaniu odporności i pobudzaniu zrównoważonego rozwoju.

Rządy muszą przewodzić. Ale jak przypomina nam tegoroczny Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, wszyscy jesteśmy "częścią planu" - wszyscy mamy rolę do odegrania. Ludy tubylcze, biznes, instytucje finansowe, władze lokalne i regionalne, społeczeństwo obywatelskie, kobiety, młodzież i środowisko akademickie muszą współpracować, aby cenić, chronić i przywracać różnorodność biologiczną w sposób korzystny dla wszystkich.

Obchodząc Dzień Różnorodności Biologicznej, zobowiążmy się do bycia częścią Planu. Podejmijmy pilne działania, aby wprowadzić różnorodność biologiczną na ścieżkę odbudowy. I zbudujmy ambicję na 16. Posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD COP16) w październiku 2024 r., aby chronić planetę i stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.


Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska