|

Akademia fundacji BOŚ oferuje granty dla młodych ekologów i klimatologów

AKADEMIA FUNDACJI BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy, który skupia się na wspieraniu młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów w ich działaniach związanych z ekologią, klimatologią oraz sozologią. Konkurs, prowadzony wyłącznie online, ma na celu promowanie działań społecznościowych i naukowych w tych obszarach, tworząc silne społeczności zaangażowane w działania o wymiarze naukowym, kulturowym, edukacyjnym, społecznym i medialnym.

Adresaci/-tki

Konkurs jest skierowany do dwóch głównych grup uczestników:

 • Społeczności studenckiej
  •  Działających w studenckich kołach naukowych na uczelniach publicznych i niepublicznych związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią. Istotne jest, żeby działania tych grup rozpoczęły się przed 31 października 2022 r. (kategoria A).
 • Młodzieży szkolnej
  • Wraz z ich opiekunami działającymi w grupach zorganizowanych, takich jak kluby, koła zainteresowań, ośrodki kultury czy organizacje pozarządowe, również związanych z ekologią, klimatologią lub sozologią. Działania tych grup także musiały rozpocząć się przed 31 października 2022 r. (kategoria B).

Terminy

Konkurs AKADEMIA FUNDACJI BOŚ odbywa się w okresie od października 2023 r. do września 2024 r. Rejestracja trwa do 16 listopada 2023 r., a termin składania wniosków mija 29 listopada 2023 r. Wszystkie istotne daty można znaleźć na stronie konkursu w zakładce "TERMINARZ", na stronie konkursu.

Reguły

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły składające się z co najmniej 3 osób. Lider/-ka zespołu jest osobą odpowiedzialną za zgłoszenie grupy do konkursu. W zależności od kategorii (A lub B) liderem/-ką zespołu może być członek zarządu koła naukowego lub opiekun/-ka koła w przypadku kategorii A, oraz osoba zatrudniona w danej placówce lub instytucji będąca opiekunem/-ką zespołu w przypadku kategorii B. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej konkursu i zajmuje około 3 minut.

Wnioski mogą składać tylko zarejestrowane zespoły. Wniosek składa się z pięciu części:

 1. Opis historii grupy/koła naukowego.
 2. Określenie celów grupy/koła naukowego.
 3. Opis dotychczasowych działań.
 4. Opis planowanych działań wraz ze wstępnym kosztorysem na rok szkolny/akademicki 2023/2024, które będą sfinansowane lub dofinansowane z grantu.
 5. Oświadczenie lidera/-ki zespołu.

Szczegółowy opis wniosku można znaleźć w zakładce "FORMULARZE" na stronie konkursu.

Granty

Zespoły, które otrzymają granty, zobowiązane są do rozliczenia się z ich wykorzystania w sprawozdaniach. Trzy zespoły, których sprawozdania zostaną ocenione jako najlepsze, mają zagwarantowane granty w następnej edycji konkursu.

Aby otrzymać grant, zespoły muszą złożyć wniosek w bieżącej edycji konkursu. Całkowita kwota grantów wynosi 120 000 zł. Maksymalna wysokość grantu to 10 000 zł w kategorii A (przewidziano 5 grantów) oraz 5 000 zł w kategorii B (przewidziano 10 grantów). Dodatkowo, 20 000 zł zostanie przeznaczone dla trzech najlepszych zespołów z poprzedniej edycji konkursu.


Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na jego oficjalnej stronie: Link do strony konkursu.