|

23. edycja konkursu EKOLAURY!

Od 2002 roku Polska Izba Ekologii organizuje Konkurs EKOLAURY, wyróżniając najefektywniejsze i innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska. Konkurs jest ogólnopolski i adresowany do firm, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. Wszystkie szczegóły opisano na stronie organizatorów konkursu.

Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Zadaniem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

 • promowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej;
 • propagowanie inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i zasobów wodnych;
 • wspieranie innowacyjnych rozwiązań o istotnym wpływie na poprawę stanu środowiska, klimatu oraz efektywną gospodarkę zasobami naturalnymi.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024” (zatwierdzony uchwała Rady PIE z dn. 07.02.2024 r.):

 • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
 • 15 sierpnia 2024 r. – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2024 r. – Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom.