|

Program grantowy wsparcia KGW - wnioski do 31 sierpnia!

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do dnia 31 sierpnia 2023 r. mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu grantowego organizowanego przez Fundację  Banku Pekao S.A.

Program przewiduje wsparcie działań kół gospodyń wiejskich w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Szczegółowe informacje

Rodzaj wsparcia: dotacja

Finansowanie: zaliczka

Czas trwania projektu: 01.08-31.10.2023. Wniosek musi być złożony nie później niż 6 tygodni przed planowaną realizacją projektu.

Wysokość wparcia: do 100%, maks. 7.500 zł

Wkład własny: 0%

Koszty kwalifikowalne:
1. Zakup lub wynajem sprzętu, lub wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych (w tym meble piknikowe).
2. Zakup usług związanych bezpośrednio z organizacją dożynek, festynów, pikników itp. o charakterze kulturalnym.
3. Zakup towarów i usług związanych bezpośrednio z działalnością patriotyczną o charakterze kulturalnym.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2023 r.

Formularz wniosku oraz dokumentacja konkursowa [kliknij tutaj]


Źródło: Portal o dotacjach granty.pl