V Forum Sieciowanie Partnerów SIR

W dniach 20-21 czerwca br. w Łodzi w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyło się V Forum „ Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania współpracy w celu wdrażania innowacji w sektorze rolnym. Program konferencji zapewnił platformę do dyskusji na temat współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizy potencjalnych problemów związanych z wdrożeniem innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.

Konferencję otworzył Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który podkreślił znaczenie nowoczesnych rozwiązań, transferu wiedzy z nauki do praktyki oraz współpracy między podmiotami zainteresowanymi innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Laskowska – przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła główne kierunki uwzględnione w finansowaniu w nowej perspektywie finansowej, w tym szczególnie inicjatywy wspierające wdrażanie innowacji w rolnictwie.

W trakcie forum krajowy broker innowacji Aleksander Bomberski omówił temat wsparcia finansowego dla Grup Operacyjnych EPI w ramach PS WPR na lata 2023-2027.

Kolejnym punktem wydarzenia była prelekcja Pani Bożeny Podlaskiej – przedstawicielki NCBR, Działu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programu HE. W ramach prelekcji Pani Podlaska przedstawiła możliwości współpracy i realizacji międzynarodowych projektów w ramach Programu Horyzont Europa oraz przekazała informacje o bieżących konkursach uwzględniając przy tym praktyczne wskazówki dla ubiegających się o środki dostępne w ramach przedmiotowego programu.

Na zakończenie części wykładowej planowanej na dzień pierwszy, p.o. kierownika Zespołu innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie Pani Daria Mularczyk-Mędza omówiła nowe zasady funkcjonowania Sieci na rzez innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2023-2027 oraz Partnerów Sieci w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich +.

Ostatnim punktem pierwszego dnia Forum były warsztaty pn. „Zbudujmy wspólną wizję Partnera SIR w nowej Sieci KSOW+. Co możemy dla siebie zrobić?”. Uczestników wydarzenia podzielono na cztery grupy, gdzie każda reprezentowała inną grupę zawodową. Celem warsztatów było pozyskanie informacji od uczestników w zakresie dwóch tematów:

  • Partnerzy KSOW+ wsparciem dla wdrażania PS WPR na lata 2023-2027; rola Partnerów SIR w nowej Sieci KSOW+ oczami Partnera;
  • Diagnoza problemów polskiego rolnictwa – informacje zebrane od Partnerów KSOW+ wytycznymi do wyboru kierunków tematycznych operacji realizowanych w ramach Planów Operacyjnych KSOW+ od roku 2024

Wnioski wyniesione z dyskusji warsztatowych mogą posłużyć jako materiał do opracowania operacji własnych realizowanych w ramach planów operacyjnych KSOW oraz KSOW+, jak również do wypracowania roli Partnerów przyszłej Sieci KSOW+.

Drugi dzień forum rozpoczął się od podsumowania warsztatów, w ramach których wskazano wiele problemów dotykających praktykę rolniczą, które można redukować z pomocą transferu wiedzy i dobrych praktyk w rolnictwie w ramach planów operacyjnych KSOW i w najbliższej przyszłości KSOW+. Zestawienie obszarów problemowych zostanie przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo z relacji podsumowującego warsztaty wynika, iż uczestnicy konferencji są zainteresowani współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich + jako jej partnerzy, a tym samym czynnym udziałem w realizacji zadań służących osiągnięciu celów KSOW+.

Kolejnym punktem była prelekcja brokera innowacji Aleksandra Bomberskiego, który przedstawił uczestnikom założenia dla systemu AKIS. Następnie odbyły się wykłady przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych w których Przedstawiciele Państwowych Instytutów Badawczych oraz Uczelni omówiły role we wdrażaniu systemu AKIS oraz miały okazje przedstawić swoją ofertę dla praktyki rolniczej. 

Pliki do pobrania

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w pigułce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Czym jest System AKIS? Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Sieci tematyczne KSOW+, w tym nowe zasady funkcjonowania SIR w latach 2023-2027 oraz Partnerów Sieci Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Program Horyzont Europa, Możliwości i współpracy i realizacji międzynarodowych projektów badawczych w Klastrze 6. z uwzględnieniem MISJI GLEBA Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach WPR 2023-2027 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Rola IBPRS-PIB w kształtowaniu systemu AKIS w Polsce - cz.1 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego - PIB
Rola IBPRS-PIB w kształtowaniu systemu AKIS w Polsce - cz.2 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego - PIB
Potencjał naukowy, działalność wdrożeniowa i transfer wiedzy do praktyki rolnicze Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiany wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS Instytut Ochrony Roślin – PIB
Działalność Instytut Ogrodnictwa -PIB Instytut Ogrodnictwa -PIB
Technologie dla rolnictwa i przyrody Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB
Działalność Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska
SGGW - największa uczelnia przyrodnicza w Polsce - cz. 1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
SGGW - największa uczelnia przyrodnicza w Polsce - cz. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Narzędzia wspomagające wdrożenie innowacji w ramach programu „Energia dla Wsi” Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
Działalność Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie