III Szczyt polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ

Współpraca rolników jako producentów wysokiej jakości żywności, lokalność i sezonowość dostaw, a także skracanie łańcucha dostaw żywności w oparciu o sprzedaż bezpośrednią, ale także cyfrowe kanały sprzedaży, to główne tematy, które były prezentowane i dyskutowane podczas konferencji pn. "III Szczyt polskich Grup Operacyjnych EPI - KŁŻ". Wydarzenie zorganizowane 3-4 października 2023 r.  w Łodzi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w ramach SIR.

Celem kolejnej edycji, tego wydarzenia była wymiana dotychczasowych doświadczeń  między funkcjonującymi Grupami Operacyjnymi KŁŻ, rolnikami produkującymi i dostarczającymi żywność bezpośrednio konsumentom ostatecznym, w ramach RHD, MLO czy sprzedaży bezpośredniej, a także podmiotami zajmującymi się tematyką skracania łańcuchów dostaw żywności. Celami dodatkowymi była możliwość nawiązania kontaktów na potrzeby obecnych i przyszłych grup operacyjnych, a także dostarczenie wiedzy i kompetencji członkom tych grup w zakresie promowania swojej działalności i produktów w cyfrowych kanałach komunikacji oraz możliwość finansowania ich rozwoju w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.


Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała pani Monika Miziołek  - zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która po powitaniu uczestników podkreśliła, że dostępność lokalnie wytworzonej żywności, bezpośrednio przez rolników to nie tylko dobry trend, ale przede wszystkim konieczność i oczekiwanie samych konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na sposób produkcji i pochodzenie zakupywanej żywności. Jednocześnie pani dyrektor zaznaczyła, że sieć KSOW+, bazująca na doświadczeniach i zasobach sieci KSOW oraz SIR, będzie wspierała wdrażanie całego Planu Strategicznego WPR 2023-2027, a więc również krótkie łańcuchy dostaw żywności, poprzez wzmocnienie inicjatywy LEADER.

Następnie pan dr inż. Aleksander Bomberski, kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz krajowy broker innowacji, rozpoczął sesję prezentującą Grupy Operacyjne EPI-KŁŻ uczestniczące w konferencji. Przedstawiciele GO mieli możliwość nie tylko prezentacji swojej Grupy, jej składu czy oferowanych produktów, ale także mieli okazję przedstawić swoje dotychczasowe doświadczenia, zarówno te dobre, jak i te wymagające od nich większej pracy. Ponadto przedstawiciele Grup Operacyjnych mogli wyjaśnić na czym polega ich innowacyjność, gdzie znaleźli przewagi konkurencyjne aby lepiej dotrzeć do konsumentów, ale także zaistnieć na rynku, który obecnie jest zmonopolizowany przez dyskonty spożywcze. W prezentacji wzięło udział ponad 50 GO, z 203, które otrzymały do tej pory dofinansowanie ze środków działania "Współpraca".

W kolejnej części wydarzenia o bankowości transakcyjnej przyjaznej rolnikom działającym w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności opowiedzieli przedstawiciel Krajowego Integratora Płatności S.A. właściciela rozwiązania Tpay Pan Łukasz Kędra i pan Kacper Skoczylas z Cyber_folks zajmującej się dostarczaniem cyfrowych rozwiązań dla segmentu e-commerce. Dodatkowo pan Kacper Skoczylas przedstawił zalety i korzyści z widoczności w internecie, mediach społecznościowych, oraz jak te korzyści stricte marketingowe przełożyć na bezpośrednie korzyści ekonomiczne.

W dalszej części spotkania pani Daria Mularczyk-Mędza - p.o. kierownika zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, omówiła cele i zadania SIR w ramach PS WPR 2023-2027.

Następnie Pan Bogdan Kępka, przedstawiciel Sieci badawczej Łukasiewicz omówił możliwości wsparcia istniejących Grup Operacyjnych w zakresie oceny potencjału biznesowego ich działań, a także możliwości dalszego rozwoju w oparciu o współpracę z naukowcami pracującymi w jednostkach naukowych sieci Łukaszewicz. Część teoretyczna został uzupełniona pragmatycznymi rozwiązaniami obrazującymi przykłady biznesowej współpracy .

Zakończeniem pierwszego dnia konferencji były konsultacje indywidualne i rozmowy kuluarowe uczestników wydarzenia, w tym z brokerami innowacji.


Drugi dzień konferencji rozpoczęło szkolenie pn. "Social media jako skutecznie narzędzie marketingowe". Zostało ono poprowadzone przez pana Kacpra Skoczylasa, który zrozumiałym dla osób nie mających styczności z rozwiązaniami cyfrowymi, językiem,  omówił jak budować swoją widoczność w kanałach cyfrowych, jak właściwie przygotować swoją ofertę dla konsumentów korzystających z internetu, jak efektywnie stworzyć przewagę konkurencyjną w sieci czy mediach społecznościowych w oparciu o unikalne walory czy to położenia geograficznego, czy tradycyjnych i certyfikowanych metod produkcji. Dodatkowo w tej części poruszono jak tworzyć wizerunek grupy i jego historię w oparciu o mediach społecznościowe.

W dalszej części  Pan Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu omówił podstawowe zasady i ramy współpracy z Lokalnymi Grupami Działania. Punkt ten był o tyle ważny, że w ramach PS WPR na lata 2023-2027, projekty związane z tworzeniem i funkcjonowaniem krótkich łańcuchów dostaw żywności mogą być dofinansowane tylko i wyłącznie w ramach lokalnej strategii rozwoju wdrażanej na danym obszarze przez LGD Ta zmiana podejścia ma swoje plusy i minusy, które zostały wymienione przez Pana Cetnera. Zachęcał on do bezpośredniego kontaktu z pracownikami lokalnych grup działań, aby zweryfikować ich możliwości w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności bezpośrednio od rolników.

Kolejna prelekcja dotyczyła obecnego stanu wdrażania projektów dotyczących krótkich łańcuchów dostaw żywności w ramach działania M16 Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poprowadził ją pan Jakub Bilski, naczelnik Wydziału Oceny Wniosków w Departamencie Działań Delegowanych ARIMR. W ramach dwóch naborów złożonych zostało ponad 500 wniosków, z czego wyłoniono ponad 200 beneficjentów, który realizują projekty na łączną kwotę ponad 65 milionów złotych. Pan Naczelnik odpowiadał również na pytania uczestników dotyczące  problemów, które napotkali podczas realizacji swoich projektów.

Następnie pani Emilia Lińska z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała rozwiązania legislacyjne związane ze wsparciem na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, a także projektowane dalsze kierunki interwencji i wsparcia rolników w tym zakresie.

Ostatnim elementem konferencji było wystąpienie pana  dr hab. Benedykta Peplińskigo z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił Matchmakingową Platformę Agro jako unikatowe narzędzie IT zwiększające efektywność funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności. Platforma w szczególności może być wykorzystywana do poszukiwania i łączenia podmiotów, w tym rolników w celu realizacji wspólnych projektów, w tym przede wszystkim takich o charakterze biznesowym.

Podsumowania konferencji dokonała dyrektor pani Monika Miziołek, która podkreśliła konieczność dalszego zaangażowania sieci KSOW+ w rozwój polskiego ekosystemu krótkich łańcuchu dostaw żywności, produktów żywnościowych bezpośrednio od rolnika do konsumenta.

Pliki do pobrania