III Szczyt polskich Grup Operacyjnych EPI - projekty badawczo-wdrożeniowe

Ponad 150 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców, przez dwa dni wymieniało się doświadczeniami w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych. Dwa dni pełne aktywności, w tym prezentacja osiągnięć Grup Operacyjnych EPI, debata o sukcesach współpracy i planach na przyszłość oraz sesje sieciujące – to tylko część tego wydarzenia, które odbyło się 14-15 listopada w Łodzi.


Konferencję otworzył Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - pan Ireneusz Drozdowski. W swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił, jak ważna jest działalność polskich Grup Operacyjnych EPI dla budowy nowoczesnego rolnictwa. Dodał, że dzięki działaniu M16 „Współpraca” podmioty działające na rzecz rolnictwa nauczyły się wielopodmiotowej współpracy, w tym wymiany wiedzy i doświadczeń, co przekłada się opracowanie projektów realizujących wprost potrzeby praktyki rolniczej. Projekty, o których mowa to również dbałość o klimat i środowisko. Dyrektor w swoim wystąpieniu pochwalił GO EPI za ich pomysłowość i zaangażowanie oraz wyraził nadzieję, że sukces działania w obecnej perspektywie finansowej będzie kontynuowany i rozwijany w ramach PS WPR 2023-2027.

Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie, dr inż. Aleksander Bomberski, oraz broker innowacji -  pani Anna Gołdys, reprezentujący Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, mieli zaszczyt przedstawić Grupy Operacyjne EPI (GO EPI) uczestniczące w konferencji oraz zaprezentować projekty realizowane przez te grupy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznania się z inspirującymi pomysłami, prezentującymi różnorodność działań polskich grup. Projekty te obejmowały obszary związane z optymalizacją wykorzystania zasobów produkcyjnych, monitorowaniem procesów produkcyjnych, magazynowaniem i dystrybucją produktów pochodzących z rolnictwa, w tym również z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Dodatkowo wiele z tych projektów skupia się na redukcji wpływu środowiskowego oraz skracaniu łańcuchów dostaw.

Następnym ważnym punktem odbywającego się wydarzenia, były wystąpienia przedstawicieli Instytutów Naukowych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy przedstawili aktualne kierunki badań wdrożeniowych dla praktyki rolniczej, i tym samym określiły zakres wsparcia dla potencjalnych GO EPI.

W kolejnym etapie konferencji przeprowadzono debatę, której głównym tematem było osiągnięcie sukcesu współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Grup Operacyjnych oraz ich planów na przyszłość. Debatę moderował pan Aleksander Bomberski, a w panelu udział wzięli: pani Maria Zdebska (lider Grupy Operacyjnej "Beskidzka Grupa Innowacji Rolniczych"), pan Krzysztof Paleczny (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy), pan Grzegorz Nowak (Departament Działań Delegowanych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz pani Monika Szadkowska (broker innowacji w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach). W trakcie dyskusji uczestnicy debaty skoncentrowali się między innymi na identyfikowaniu kluczowych korzyści płynących z realizacji działania M16 „Współpraca" w Polsce. Omówiono również aktualne potrzeby Grup Operacyjnych, które zakończyły realizację swoich projektów. Dodatkowo, uczestnicy debaty wskazali niezbędne kroki, które są skuteczną drogą do zachęty potencjalnych zainteresowanych do utworzenia nowych Grup Operacyjnych w ramach Interwencji 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI”, wpisanej do Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Debata przyjęła formę platformy do wymiany poglądów i wniosków, a różnorodność tematów przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia wyzwań i perspektyw dla Grup Operacyjnych EPI.

Przedostatnim punktem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie pana Przemysława Lecyka, brokera innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, który zaprezentował uczestnikom wydarzenia przykładowe modele organizacyjne Grup Operacyjnych EPI.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, dr inż. Aleksander Bomberski, pani Anna Gołdys oraz pan Wojciech Maj z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawili zadania i dotychczasowe osiągnięcia brokerów innowacji w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego, jak również ich rolę w nowej perspektywie finansowej.


Drugi dzień konferencji zainaugurowała prezentacja pt. "Interwencja 13.5 „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027", podczas której dr inż. Aleksander Bomberski przedstawił aktualne wytyczne.

Kolejnym prelegentem był pan Jakub Bilski z Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który omówił stan realizacji Działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwzględnieniem naborów na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych oraz krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Następnie pani dr Adrianna Pawlik z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawiła możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów dostępnych w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Na zakończenie części oficjalnej konferencji p.o. kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Warszawa, pani Daria Mularczyk-Mędza opowiedziała o nowej odsłonie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonującej jako sieć tematyczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich +, oraz o jej roli we wsparciu tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI.

W trakcie konferencji dla Grup Operacyjnych EPI została przygotowana powierzchnia wystawiennicza, dzięki której Grupy miały możliwość zaprezentować swoje projekty, uchylając zainteresowanym więcej szczegółów, niż miało to miejsce podczas prezentacji GO EPI wygłoszonej przez brokerów innowacji pierwszego dnia konferencji.


III Szczyt Polskich Grup Operacyjnych udowodnił, że wielopodmiotowa współpraca partnerów reprezentujących różne środowiska, w tym rolników, naukowców, przedsiębiorców, doradców czy organizacje pozarządowe, doskonale się wpisała w polskie warunki i bardzo dobrze odpowiada na potrzeby i problemy polskiego sektora rolno-spożywczego. Zaprezentowane Grupy Operacyjne pokazały, że możliwe jest ustalenie jednego, wspólnego celu, efektywnego zarządzania działaniami projektu i skupienie się wszystkich członków Grupy na osiągnięciu założonych rezultatów.

Pliki do pobrania