Pracownicy sezonowi — co warto o nich wiedzieć?

Organizacja SafeHabitus zaprasza na wydarzenie poświęcone warunkom życia i pracy pracowników sezonowych w europejskim rolnictwie. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia i prowadzone będzie w języku angielskim. Możliwe jest uczestnictwo zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

Rejestracja

Kontekst

Rosnąca liczba pracowników najemnych w sektorze rolno-spożywczym w UE składa się z pracowników sezonowych i migrantów (zarówno z UE, jak i spoza niej), co najbardziej uwidoczniło się podczas pandemii. Mogą oni być narażeni na nadużycia lub mieć niewystarczający dostęp do podstawowych usług. Seminarium poświęcone będzie opracowaniu strategicznego podejścia do tych wyzwań w sposób systematyczny i perspektywiczny, z udziałem zarówno decydentów politycznych, jak i zainteresowanych stron na szczeblu UE, oraz udostępnieniu wyników seminarium stronom unijnego strategicznego dialogu rolno-spożywczego.

Warsztaty z udziałem wielu podmiotów mają przyczynić się do publicznej dyskusji niezbędnej do wprowadzenia zmian. Spotkanie ma służyć syntezie najnowszych i najistotniejszych badań naukowych oraz praktycznych spostrzeżeń szerokiego grona interesariuszy. Organizatorzy chcą ułatwić debatę i wymianę poglądów między podmiotami i europejskimi decydentami bezpośrednio zaangażowanymi w kwestie związane ze standardami pracy oraz warunkami życia i pracy pracowników sezonowych i migrantów. Gromadząc najnowsze dowody, dążą do zapewnienia decydentom wiedzy i dowodów potrzebnych do wprowadzenia pozytywnych zmian.


Źródło: SafeHabitus